Waar kan ik een klacht indienen over een programma op de televisie of de radio?

Een klacht over een tv- of een radioprogramma kunt u indienen bij de omroeporganisatie die het programma uitzendt. Omroepen zijn namelijk zelf verantwoordelijk voor de vorm en de inhoud van hun programma's. Dit geldt ook voor commerciële omroepen.

Voorwaarden aan programma's

Omroepen zijn vrij om uit te zenden wat zij willen. Wel moeten ze zich aan de wet houden. Uitzendingen die aanzetten tot rassenhaat of discriminatie kunnen bijvoorbeeld strafbaar zijn. Of een programma wel of niet aan de regels voldoet bepaalt een onafhankelijke rechter. Dit gebeurt altijd achteraf, want censuur (vooraf toezicht op uitzendingen) is in Nederland verboden. 

Klacht over schadelijke invloed programma voor kinderen

Vindt u dat een programma schadelijk is voor minderjarigen? Dan kunt u een klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie van het Nederlands Instituut voor Classificatie van Audiovisuele Media (NICAM). Het gaat dan om programma's die bijvoorbeeld veel seks of geweld bevatten en relatief vroeg worden uitgezonden.

Het NICAM bekijkt of de omroep de regels van Kijkwijzer overtreedt. Kijkwijzer geeft aan of een programma geschikt is voor jonge kijkers. Dit gebeurt met iconen en een leeftijdsadvies. 

Als de omroep de regels overtreedt, vraagt NICAM om het programma op een ander tijdstip uit te zenden. Gebeurt dit niet, dan kan de omroep een boete krijgen.

Klachten over foute berichtgeving

Heeft u een klacht over foute berichtgeving in journalistieke programma’s van de publieke omroep? Dan kunt u een klacht indienen bij de Ombudsman van de Nederlandse Publieke Omroep.

Heeft u een klacht over foute berichtgeving in journalistieke programma's van de commerciële omroepen? Dan moet u uw bezwaren binnen 3 maanden na de publicatie voorleggen aan het medium. Het liefst bij de eindverantwoordelijke. Meestal is dit de hoofdredacteur. Het medium heeft 1 maand om de klacht af te handelen.

Bent u niet tevreden over het antwoord? Dan kunt u een klacht indienen bij de Raad voor de Journalistiek (RvdJ). U moet dit binnen 6 maanden na de publicatie doen. De Raad beoordeelt of een journalist zijn werk zorgvuldig heeft gedaan. De conclusies komen online te staan.

De Raad voor de Journalistiek behandelt alleen klachten van mensen, bedrijven of instanties direct door de publicatie worden geraakt. Algemene klachten behandelt de Raad niet. 

Klachten over reclame

Klachten over reclames kunt u indienen bij de Reclame Code Commissie. De commissie toetst of de reclame-uiting voldoet aan de regels uit de Nederlandse Reclame Code. Die regels zijn opgesteld in overleg met partijen die samen het adverterend bedrijfsleven vormen. Dit zijn adverteerders, reclameadviesbureaus en media. Zo nemen alle betrokken partijen hun verantwoordelijkheid voor de inhoud en verspreiding van reclames.