Onze wegen in de toekomst

De wegen, het wegbeheer en verkeersmanagement in Nederland staan internationaal hoog aangeschreven. Nederland wil die positie behouden en verder uitbouwen. Ook nu we steeds vaker voertuigen zien die met elkaar en hun omgeving ‘praten’ (Connected Cars), moet de infrastructuur geschikt zijn en blijven voor traditionele en nieuwe soorten verkeer. 

Nederland koploper in slimme mobiliteit

Nederland scoort als koploper in slimme mobiliteit  hoog op: 

  • een goed onderhouden wegennet; 
  • een uitstekend telecomnetwerk, een sterke IT-sector en heel veel data;
  • de wil van de overheid om, samen met de industrie, slimme mobiliteit op een hoger niveau te brengen. 

Dit blijkt uit recent internationaal onderzoek van KPMG. 

Digitale informatie voor weggebruikers

De Nederlandse overheid wil verantwoord omgaan met grote technologische veranderingen in het verkeer. Het gedrag van weggebruikers verandert. Ze krijgen steeds meer informatie via moderne communicatiemiddelen, zoals navigatiesystemen en apps. De overheid zet deze moderne communicatiemiddelen steeds vaker in. Zo wordt de informatievoorziening aan weggebruikers beter. Overheden en bedrijfsleven werken samen om informatie over de weg en het verkeer centraal beschikbaar te maken. 

Nieuwe wegen: eenduidig en herkenbaar

Bij de aanleg van nieuwe wegen en het mogelijk maken van zelfrijdend vervoer zijn 2 zaken belangrijk:

  • Eenduidig: de vormgeving van de weg (bijvoorbeeld belijning, invoegstroken, de minimale breedte van rijstroken) eenduidig en voorspelbaar maken. De weggebruiker weet daardoor op ieder moment wat hij kan verwachten en hoe hij zich daar moet gedragen. 
  • Herkenbaar: hetzelfde type informatie op meerdere manieren aanbieden. Alle tekens op en langs de weg dragen bij aan de herkenbaarheid van de weg en het gewenste rijgedrag. Hetzelfde type informatie zien we op meerdere manieren terug op de weg. Bijvoorbeeld door borden, belijning en de breedte van de rijstrook. 

Het hoofdwegennet in Nederland voldoet grotendeels aan bovenstaande zaken. Op het onderliggende wegennet zijn veel meer verschillende verkeerssituaties en is nog winst te behalen aan eenduidigheid en herkenbaarheid. 

Slimme verkeerslichten voor goede doorstroming

Voertuigen hebben steeds vaker verbinding met internet en hun omgeving. Dat kan een positief effect hebben op de veiligheid en de doorstroming. Op steeds meer kruispunten in Nederland komen iVRI’s. Dat zijn slimme verkeerslichten die van ver ‘zien’ welke weggebruikers de verkeerslichten naderen. Via een internetverbinding geven iVRI’s  aan hoe lang het duurt tot het verkeerslicht op rood of groen springt. Bij meerdere iVRI’s in een gebied kan de weggebruiker via een app of navigatiesysteem groentijdverlenging krijgen. iVRI’s geven prioriteit aan nood- en hulpdiensten, zodat deze niet meer door rood hoeven rijden.

Zelfrijdend vervoer op grote schaal testen

De overheid bekijkt de mogelijkheden om zelfrijdend vervoer op grote schaal te laten testen. Zelfrijdende voertuigen kunnen alleen veilig rijden als de sensoren in de auto de weg en de belijning goed herkennen en interpreteren. Daardoor ‘weet’ het voertuig hoe het zich moet gedragen. 
Tegelijkertijd moet zelfrijdend vervoer overweg kunnen met typisch Nederlandse verkeerssituaties, zoals de fietsstraat of een rood fietspad.