Internationale programma’s en onderwijsnetwerken

De Europese Unie (EU) heeft een subsidieprogramma om onder andere internationalisering in het onderwijs te bevorderen: Erasmus+. Ook zijn er verschillende netwerken om scholen te begeleiden bij internationale onderwijssamenwerking.

Erasmus+

Erasmus+ is het EU-subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport. Het programma richt zich op het verbeteren van vaardigheden en inzetbaarheid van jongeren in Europa. De Europese Commissie heeft voor Erasmus+ € 14,7 miljard gereserveerd. Dit is voor de periode van 2014 tot en met 2020.

Onderwijsnetwerken voor internationalisering met steun van Nuffic

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft Nuffic aangesteld om internationalisering in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs en op lerarenopleidingen te coördineren en te bevorderen. Nuffic ondersteunt een groot aantal onderwijsnetwerken voor internationalisering. Bijvoorbeeld het netwerk vvto, dat basisscholen helpt bij de invoering van kwalitatief hoogwaardig vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto). En het landelijk netwerk voor tweetalig onderwijs (tto).

Bologna-proces

Met de verklaring van Bologna (1999) hebben Europese onderwijsministers afgesproken samen te werken aan een Europese hogeronderwijsruimte (Engelstalig). Door het hoger onderwijs te harmoniseren kunnen studenten gemakkelijker in een ander Europees land studeren. Bijvoorbeeld door de invoering van het bachelor/mastersysteem, zodat Europese landen vergelijkbare studieprogramma’s hebben. Er zijn op dit moment 48 Europese landen aangesloten in het Bologna-proces.

In Nederland geeft een team van Bologna experts uit het hoger onderwijs trainingen over de instrumenten uit het Bologna-proces.

Neth-ER

Het Netherlands house for Education and Research (Neth-ER) wil de invloed van de Nederlandse onderwijsinstellingen en onderzoeksinstellingen in Europa vergroten. Neth-ER biedt ook stages voor studenten van hogescholen en universiteiten. Neth-ER krijgt subsidie van het ministerie van OCW.

Unesco-scholen

Unesco-scholen geven in hun lesprogramma structureel aandacht aan thema’s die centraal staan in het Unesco-beleid. Het gaat dan bijvoorbeeld om:

  • vrede en mensenrechten;
  • intercultureel leren;
  • duurzaamheid. 

Informatie over onderwijs in Europa

Binnen Eurydice (Engelstalig) wisselen landen informatie uit over het onderwijs in Europa. Eurydice vergelijkt onderwijssystemen van verschillende landen.