Internationale programma’s en onderwijsnetwerken

De Europese Unie (EU) ondersteunt met subsidieprogramma's de internationalisering in het onderwijs en werkt aan het afstemmen van hoger onderwijs in de EU-landen. In Nederland ondersteunt Nuffic de internationalisering in het onderwijs en op lerarenopleidingen.

Erasmus+ subsidieprogramma

Erasmus+ is het EU-subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport. Het programma richt zich op het verbeteren van de vaardigheden en inzetbaarheid van jongeren in Europa. De Europese Commissie heeft binnen Erasmus+ € 26,2 miljard gereserveerd voor de deelnemende landen. Dit is voor de periode van 2021 tot en met 2027.

Onderwijsnetwerken voor internationalisering met steun van Nuffic

In Nederland bevordert Nuffic de internationalisering in het onderwijs en op lerarenopleidingen. Nuffic ondersteunt een groot aantal onderwijsnetwerken voor internationalisering. Bijvoorbeeld:

Europese samenwerking in het hoger onderwijs

Europese ministers van onderwijs willen dat het hoger onderwijs van verschillende Europese landen beter met elkaar te vergelijken is. Daarom werken de onderwijsministers al sinds het Bolognaverdrag van 1999 samen aan 1 Europese hogeronderwijsruimte (Engelstalig). Door meer samenhang in het hoger onderwijs kunnen studenten gemakkelijker in een ander Europees land studeren. Bijvoorbeeld door de invoering van het bachelor/mastersysteem. Er zijn op dit moment 48 Europese landen aangesloten in dit Bologna-proces.

In Nederland geeft een team van Bologna experts uit het hoger onderwijs voorlichting over de doelen en middelen van het Bologna-proces.

Netherlands house for Education and Research

Het Netherlands house for Education and Research (Neth-ER)(Neth-ER) wil de invloed van de Nederlandse onderwijsinstellingen en onderzoeksinstellingen in Europa vergroten. Neth-ER biedt ook stages voor studenten van hogescholen en universiteiten. Neth-ER krijgt subsidie van het ministerie van OCW.

Unesco-scholen

Unesco-scholen geven in hun lesprogramma steeds opnieuw aandacht aan thema’s die centraal staan in het Unesco-beleid. Het gaat dan bijvoorbeeld om:

  • vrede en mensenrechten;
  • intercultureel leren;
  • duurzaamheid. 

Informatie uitwisselen over onderwijs in Europa

Binnen Eurydice (Engelstalig) wisselen landen informatie uit over het onderwijs in Europa. Eurydice vergelijkt onderwijssystemen van verschillende landen.