Financiële regelingen voor gemeenten

Gemeenten moeten zorgen voor klaslokalen en vervoer voor vluchtelingen uit Oekraïne. Tot eind 2023 kunnen zij nog subsidie krijgen voor voorschoolse educatie.

Specifieke uitkering (SPUK) voor onderwijshuisvesting

Met de specifieke uitkering (SPUK) voor onderwijshuisvesting kunnen gemeenten een vergoeding aanvragen voor kosten om tijdelijke onderwijshuisvesting te organiseren voor leerplichtige ontheemde jongeren. Het gaat om kosten die zij hebben gemaakt tussen 1 maart 2022 en 31 juli 2023.

Uitgangspunten van de regeling

De Regeling specifieke uitkering tijdelijke onderwijshuisvesting ontheemden geeft gemeenten de mogelijkheid om kosten die zij specifiek hebben gemaakt in verband met onderwijshuisvesting voor leerplichtige ontheemden uit Oekraïne te declareren. Denk hierbij aan kosten gemaakt voor:

 • huur van bestaande gebouwen;
 • huren of kopen en plaatsen van tijdelijke noodlokalen;
 • kleine verbouwingen en/of werkzaamheden aan bestaande gebouwen zodat deze als school in gebruik kunnen worden genomen;
 • eerste inrichting zoals benodigde stoelen, tafels en schoolborden;
 • huisvesting van bewegingsonderwijs zoals de huur voor gymzalen en sportvelden.  

Bouwkosten of grootschalige verbouwingen worden in ieder geval niet vergoed.

Verder gelden de volgende uitgangspunten:

 • De kosten die in aanmerking komen moeten gemaakt zijn in de periode van 1 maart 2022 tot en met 31 juli 2023. Gemeenten maken bij de aanvraag een inschatting van de kosten. Bijvoorbeeld met behulp van aangevraagde en ontvangen offertes. Of op basis van de kosten per leerling die al zijn gemaakt.
 • Er is een maximum aan het bedrag dat gemeenten kunnen declareren. Dit is een maximum van € 90.000 per 15 Oekraïense leerlingen die in de gemeente zijn ingeschreven op scholen. Voor 16 tot 30 leerlingen geldt een maximum van € 180.000 en zo verder met staffels van 15 leerlingen en € 90.000. Het gaat hier om een plafond. Alleen de daadwerkelijk gemaakte kosten komen in aanmerking voor een vergoeding.
 • Er geldt een minimum van 5 Oekraïense leerlingen om in aanmerking te komen voor vergoeding.
 • Het aantal leerlingen wordt op basis van de gegevens van DUO bepaald.

Neem bij vragen contact op met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Specifieke uitkering (SPUK) voorschoolse educatie

Gemeenten ontvangen voor de periode van 1 augustus 2022 tot en met 31 december 2023 een eenmalige tegemoetkoming in de kosten voor voorschoolse educatie van Oekraïense kinderen.

Oekraïense kinderen in Nederland gaan vanaf 4 jaar naar school. Om een betere start te maken op de basisschool ondersteunt de Rijksoverheid gemeenten in het aanbieden van voorschoolse educatie aan Oekraïense peuters in de leeftijd 2,5 tot 4 jaar. Peuters zijn dan spelenderwijs bezig met de Nederlandse taal en sociaal-emotionele vaardigheden. 

Gemeenten ontvangen de extra middelen voor voorschoolse educatie via een specifieke uitkering (SPUK).

Uitgangspunten van de Regeling specifieke uitkering voor de voorschoolse educatie aan ontheemde peuters:

 • De middelen kunnen besteed worden voor de periode van 1 augustus 2022 tot en met 31 december 2023.
 • Gemeenten ontvangen een bedrag van € 9.000 per Oekraïense peuter. Er geldt een drempel van 5 peuters.
 • De peildatum is 1 november 2022.
 • Voor het geven van voorschoolse educatie aan Oekraïense peuters gelden dezelfde wettelijke vereisten als voor andere groepen, zoals het hebben van gekwalificeerd personeel. 
 • De gebruikelijke procedures rondom toeleiding en plaatsing zijn van toepassing.

Neem bij vragen contact op met het ministerie van OCW.