Financiële regelingen voor gemeenten

Bij het onderwijs aan vluchtelingen uit Oekraïne zijn gemeenten verantwoordelijk voor het leerlingenvervoer en de onderwijshuisvesting. Gemeenten kunnen voor ondersteuning contact opnemen met de regiocoördinatoren van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Leerlingenvervoer

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het vervoer van leerlingen uit Oekraïne. Hiervoor ontvangen zij een tegemoetkoming van het Rijk. Deze tegemoetkoming loopt via de decentralisatie-uitkering Leerlingenvervoer Oekraïense leerlingen en wordt 3 keer uitbetaald: 

 • De 1e decentralisatie-uitkering ziet toe op de periode vanaf 1 maart 2022 tot aan de zomervakantie op 16 juli 2022. De betaling is meegenomen in de septembercirculaire 2022 van het gemeentefonds.
 • De 2e decentralisatie-uitkering ziet toe op de periode van na de zomervakantie tot 31 december 2022. De betaling is meegenomen in de decembercirculaire 2022. 
 • In 2023 volgt nog een 3e tranche voor de periode tot aan de zomervakantie in 2023. De betaling wordt meegenomen in de meicirculaire 2023.

Bedragen tegemoetkoming leerlingenvervoer 

Bekijk de bedragen tegemoetkoming leerlingenvervoer Oekraïense leerlingen per gemeente. De bedragen zijn gebaseerd  op het aantal geregistreerde kinderen uit Oekraïne, met peildatum 6 mei 2022. De uitkering maakt onderscheid tussen leerlingen in het VO en leerlingen in het PO. Gemeenten mogen zelf bepalen hoe zij dit geld besteden. 

Gemeenten bepalen ook zelf hoe zij het leerlingenvervoer voor Oekraïense leerlingen vorm geven. Zij mogen afwijken van de regels voor het reguliere leerlingenvervoer. De wet staat dit toe. Wel geeft het ministerie van OCW aan gemeenten bepaalde uitgangspunten mee:

 • Behandel vluchtelingen uit Oekraïne hetzelfde als andere vluchtelingen.
 • Ga uit van de zelfstandigheid van leerlingen. Busvervoer is niet de enige optie. Ook kunt u als gemeente een vergoeding geven voor een OV-chipkaart of een fiets. 
 • Kiest u als gemeente voor busvervoer, dan gelden hiervoor de bestaande verantwoordelijkheden, zoals het waarborgen van de sociale veiligheid.
 • Volg zoveel mogelijk de geldende regels voor de ouderbijdrage voor leerlingenvervoer. Anders dan andere vluchtelingen mogen Oekraïners wel werken in Nederland. Daarnaast hebben sommigen nog hun baan in Oekraïne aangehouden door op afstand te werken.

Specifieke uitkering (SPUK) voor onderwijshuisvesting

Met de specifieke uitkering (SPUK) voor onderwijshuisvesting kunnen gemeenten een vergoeding aanvragen voor de kosten die zij maken voor het organiseren van tijdelijke onderwijshuisvesting voor leerplichtige ontheemde jongeren.

Uitgangspunten van de regeling

De regeling geeft gemeenten de mogelijkheid om kosten die zij specifiek hebben gemaakt in verband met onderwijshuisvesting voor leerplichtige ontheemden uit Oekraïne te declareren. Denk hierbij aan kosten gemaakt voor:

 • huur van bestaande gebouwen;
 • huren of kopen en plaatsen van tijdelijke noodlokalen;
 • kleine verbouwingen en/of werkzaamheden aan bestaande gebouwen zodat deze als school in gebruik kunnen worden genomen;
 • eerste inrichting zoals benodigde stoelen, tafels en schoolborden;
 • huisvesting van bewegingsonderwijs zoals de huur voor gymzalen en sportvelden.  

Bouwkosten of grootschalige verbouwingen worden in ieder geval niet vergoed.

Verder gelden de volgende uitgangspunten:

 • De kosten die in aanmerking komen moeten gemaakt  zijn in de periode van 1 maart 2022 tot en met 31 juli 2023. Gemeenten maken bij de aanvraag een inschatting van de kosten. Bijvoorbeeld met behulp van aangevraagde en ontvangen offertes. Of op basis van de kosten per leerling die al zijn gemaakt.
 • Er is een maximum aan het bedrag dat gemeenten kunnen declareren. Dit is een maximum van € 90.000 per 15 Oekraïense leerlingen die in de gemeente zijn ingeschreven op scholen. Voor 16 tot 30 leerlingen geldt een maximum van € 180.000 en zo verder met staffels van 15 leerlingen en € 90.000. Het gaat hier om een plafond. Alleen de daadwerkelijk gemaakte kosten komen in aanmerking voor een vergoeding.
 • Er geldt een minimum van 5 Oekraïense leerlingen om in aanmerking te komen voor vergoeding.
 • Het aantal leerlingen wordt op basis van de gegevens van DUO bepaald.

Peildata SPUK

 • 1 april 2022
 • 1 juni 2022
 • 1 augustus 2022
 • 15 september 2022

Aanvragen vergoeding bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Gemeenten kunnen de vergoeding voor onderwijshuisvesting Oekraïense leerlingen bij DUO aanvragen van 1 oktober 2022 tot en met 31 oktober 2022. De verwachting is dat gemeenten uiterlijk eind december 2022 bericht ontvangen of de subsidie is verleend.

Neem bij vragen contact op met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Specifieke Uitkering voorschoolse educatie

Gemeenten ontvangen voor de periode van 1 augustus 2022 tot en met 31 december 2023 een eenmalige tegemoetkoming in de kosten voor voorschoolse educatie van Oekraïense kinderen.

Oekraïense kinderen in Nederland gaan vanaf 4 jaar naar school. Om een betere start te maken op de basisschool ondersteunt de Rijksoverheid gemeenten in het aanbieden van voorschoolse educatie aan Oekraïense peuters in de leeftijd 2,5 tot 4 jaar. Peuters zijn dan spelenderwijs bezig met de Nederlandse taal en sociaal-emotionele vaardigheden. 

Gemeenten ontvangen de extra middelen voor voorschoolse educatie via een specifieke uitkering (SPUK). Uitgangspunten van de regeling:

 • De middelen kunnen besteed worden voor de periode van 1 augustus 2022 tot en met 31 december 2023.
 • Gemeenten ontvangen een bedrag van € 9.000 per Oekraïense peuter. Er geldt een drempel van 5 peuters.
 • De peildatum is 1 november 2022.
 • Voor het geven van voorschoolse educatie aan Oekraïense peuters gelden dezelfde wettelijke vereisten als voor andere groepen, zoals het hebben van gekwalificeerd personeel. 
 • De gebruikelijke procedures rondom toeleiding en plaatsing zijn van toepassing.

Neem bij vragen contact op met het ministerie van OCW.