Hoe geef ik invulling aan onderwijs voor leerlingen uit Oekraïne?

De overheid geeft voorkeur aan nieuwkomersonderwijs voor leerlingen uit Oekraïne. Leren van de Nederlandse taal is een vast onderdeel van het lesaanbod voor alle leerlingen uit Oekraïne.

Lees meer over afstandsonderwijs

Leerlingen uit Oekraïne in uw klas

Werk samen met scholen die ervaring hebben met lesgeven aan kinderen van vluchtelingen. Dit vraagt om specifieke kennis. U kunt met inhoudelijke vragen bij expertisecentrum LOWAN terecht. Deze organisatie biedt u:

 • hulp met taallessen;
 • informatie over omgaan met leerlingen uit een oorlogsgebied.

Lesgeven aan kinderen met trauma’s

Soms komt een kind in een reguliere klas op een reguliere school terecht. In de meeste gevallen gaan kinderen uit Oekraïne naar een gespecialiseerde nieuwkomersschool. Dit moedigt de overheid ook aan vanwege de nodige kennis over lesgeven aan kinderen met trauma’s. 

Organisaties zoals LOWAN en Stichting School en Veiligheid helpen hierbij. Met bijvoorbeeld een e-learning over lesgeven aan nieuwkomers.
NT2-leraren hebben vaak ervaring met lesgeven aan kinderen met trauma’s.

Bekijk informatie over lesgeven aan getraumatiseerde kinderen.

Het onderwijsprogramma van een tijdelijke onderwijsvoorziening

Een schoolbestuur heeft voor een tijdelijke onderwijsvoorziening meer ruimte om zelf het onderwijsprogramma vast te stellen. Wel zijn er een aantal randvoorwaarden:

 • Het onderwijsprogramma bevordert het ononderbroken ontwikkelingsproces van leerlingen en hun doorstroom naar po of vo.
 • Het onderwijsprogramma bevordert actief burgerschap en sociale cohesie, evenals het sociaal en emotioneel welbevinden van leerlingen.
 • Het onderwijsprogramma is zoveel mogelijk gericht op de wettelijk voorgeschreven inhoud van het onderwijs (po), dan wel op de kerndoelen (vo), en besteedt in ieder geval aandacht aan:
  • voor het po: zintuigelijke en lichamelijke oefening; Nederlandse taal; en rekenen en wiskunde;
  • voor het vo: Nederlandse taal; wiskunde; en lichamelijke opvoeding.
    
 • Het schoolbestuur besteedt de onderwijstijd als volgt:
  • voor zover redelijkerwijs mogelijk voor een derde deel aan de Nederlandse taal;
  • voor ten minste een derde deel aan inhoudelijk vakonderwijs, waaronder in elk geval de hiervoor genoemde vakken voor respectievelijk het po en vo worden verstaan;
  • voor ten hoogste een derde deel aan andere onderwijsgerichte activiteiten, dat wil zeggen activiteiten die het sociaal en emotioneel welbevinden van de leerlingen bevorderen.
    
 • Het inhoudelijke vakonderwijs en de andere onderwijsgerichte activiteiten mogen ook gegeven worden in een andere taal dan het Nederlands, bijvoorbeeld in het Oekraïens.
 • De andere onderwijsgerichte activiteiten zijn activiteiten die het sociaal en emotioneel welbevinden van leerlingen bevorderen. Hierbij kan de samenwerking worden opgezocht met andere organisaties, zoals sport-, cultuur-, of welzijnsorganisaties.

Verschil basis- en voortgezet onderwijs tussen Nederland en Oekraïne

Omdat het onderwijssysteem in Oekraïne anders is dan in Nederland, kan het onduidelijk zijn waar een kind uit Oekraïne kan instromen. Nuffic biedt daarom meer informatie over het basis- en voortgezet onderwijs in Oekraïne. Ook biedt Nuffic informatie over het niveau van diploma’s in het voortgezet onderwijs. Niet elk vo-diploma uit Oekraïne voldoet aan de kwalificatieplicht. Bij twijfel, of als een certificaat van het behaalde resultaat nodig is, kunnen jongeren uit Oekraïne die hun vo-diploma in Oekraïne hebben behaald een waardering vragen van dat diploma bij Nuffic of bij de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven.

Vergelijking onderwijsniveau Nederland/Oekraïne
Klas (Oekraïne) Leeftijd (jaar) Niveau (Oekraïne) Klas en niveau Nederland
1 6-7 po (beginnersonderwijs) 3 po
2 7-8 po (beginnersonderwijs) 4 po
3 8-9 po (beginnersonderwijs) 5 po
4 9-10 po (beginnersonderwijs) 6 po
5 10-11 basisonderwijs 7 po
6 11-12 basisonderwijs 8 po
7 12-13 basisonderwijs 1 vo
8 13-14 basisonderwijs 2 vo
9 14-15 basisonderwijs 3 vo
10 15-16 bovenbouw vo 4 vo
11 16-17 bovenbouw vo 5 vo