Afspraken Rijksoverheid met ProRail

Het Rijk bepaalt wie verantwoordelijk is voor de aanleg, het beheer en het onderhoud van het spoor. ProRail is verantwoordelijk voor het spoorwegnet van Nederland. Bijvoorbeeld de rails, wissels en beveiligingssystemen. Maar ook de stations en perrons. Daarnaast coördineert ProRail het verkeer op het spoor en de loop van alle personen- en goederentreinen. De Rijksoverheid stelt vast aan welke eisen ProRail moet voldoen.

De eisen die het Rijk aan ProRail stelt, staan in de Beheerconcessie 2015-2025. Dit zijn onder meer eisen over veiligheid, onderhoud en benutting van het spoor. Ook heeft de Rijksoverheid afspraken gemaakt over de uitbreiding of vernieuwing van het spoor. Zo wil de overheid de belangen van de reizigers en goederenvervoerders beschermen. Deze concessie is op 1 januari 2015 ingegaan en loopt tot 2025.

Aanvullende eisen verwerken in beheerplan

Daarnaast kan het kabinet elk jaar aanvullende eisen stellen. Dit gebeurt in de beleidsprioriteitenbrief. ProRail verwerkt die in haar beheerplan. Het beheerplan heeft een looptijd van 1 jaar. ProRail moet het beheerplan voor goedkeuring voorleggen aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Als IenW niet tevreden is, moet ProRail het plan aanpassen, zodat IenW er wel mee kan instemmen.

Omvorming ProRail tot zelfstandig bestuursorgaan

Het kabinet heeft de keuze gemaakt om ProRail om te vormen tot een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (zbo) met eigen rechtspersoonlijkheid.

Daarmee wil het kabinet onder meer de volgende doelen bereiken:

  • Het verder verbeteren en vereenvoudigen van de sturing en verantwoording tussen ProRail en de Rijksoverheid.
  • Het versterken van de samenwerking tussen ProRail en de Rijksoverheid om de groei op het spoor te faciliteren.

Het kabinet heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de omvorming van ProRail. Het wetsvoorstel dat de omvorming van ProRail regelt is ingediend bij de Tweede Kamer.

Documenten