Diversiteit en inclusie bij de Rijksoverheid

De Rijksoverheid streeft naar een diverse samenstelling van haar personeelsbestand en naar een inclusieve organisatie. Er is behoefte aan een diversiteit aan zienswijzen. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten kunnen namelijk de denkkracht van de Rijksoverheid vergroten.

Wat is een inclusieve organisatie?

Een inclusieve organisatie maakt zo goed mogelijk gebruik van de diverse talenten en vermogens op de arbeidsmarkt. In een inclusieve werkomgeving komen alle (toekomstige) werknemers tot hun recht, ongeacht hun leeftijd, levensfase, functieverblijfsduur, geslacht of herkomst. Alle medewerkers worden gerespecteerd. Verschillen worden gewaardeerd en zelfs gezocht om voor het werk te benutten.

Bevorderen van diversiteitsbeleid binnen Rijksoverheid

Alle ministeries en enkele rijksorganisaties hebben het Charter Diversiteit ondertekend. Met ondertekening van het Charter Diversiteit zegt een werkgever toe een effectief diversiteitsbeleid te bevorderen. Dat gebeurt via maatregelen die de organisatie zelf formuleert. Na de ondertekening van het Charter hebben de ministeries plannen van aanpak opgesteld. Die plannen voeren ze nu uit. In deze plannen van aanpak is onder andere aandacht voor:

  • de in- en doorstroom;
  • behouden van medewerkers met een niet-westerse migratieachtergrond;
  • bewustwording en voorkomen van (onbewuste) vooroordelen.

Verder zijn de ministeries zich bewust van de noodzaak van een inclusieve werkomgeving en diverse teams.

Diversiteit en inclusie in het personeelsbeleid van het Rijk

Diversiteit is 1 van de 7 punten van het nieuwe personeelsbeleid van de Rijksoverheid (Strategisch Personeelsbeleid 2025). Zodat mensen met allerlei achtergronden zich thuisvoelen. Het Rijk wil dat alle medewerkers bewuster gaan nadenken over een inclusieve werkomgeving. Bijvoorbeeld door leden van sollicitatiecommissies workshops aan te bieden. En door er meer over te praten in medewerkersonderzoeken en personeelsgesprekken.

30% vrouwen in ambtelijke topfuncties

In 2015 is het streven naar minimaal 30% vrouwen in functies in de top van de Rijkdienst behaald. In 2016 was 33% vrouw in de top van de Rijksdienst. Departementen blijven werken aan de doorstroom van vrouwen naar hogere functies. Zo kan de Rijksoverheid een evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen in alle lagen van de organisatie bevorderen.

In de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk wordt jaarlijks aandacht besteed aan verschillende dimensies van diversiteit van het personeelsbestand van de Rijksoverheid. Meer informatie over cijfers rondom diversiteit van het personeel van de Rijksoverheid is in deze Jaarrapportage te vinden.