Welke taken heeft de Tweede Kamer?

De Tweede Kamer controleert de regering (de Koning en ministers) door het goedkeuren of verwerpen van wetsvoorstellen. Daarnaast maakt de Tweede Kamer wetgeving samen met de regering en de Eerste Kamer.

Vergaderingen Tweede Kamer

De jaarlijkse periode waarin de Tweede Kamer vergadert, begint op de 3e dinsdag van september (Prinsjesdag). Op deze dag vertelt de Koning wat de plannen zijn van de regering voor het komende parlementaire jaar. Dit doet hij in de Troonrede.

Plenaire vergaderingen

De Tweede Kamer vergadert op dinsdag, woensdag en donderdag in de plenaire zaal. Alle leden kunnen deze plenaire (dat betekent voltallige) vergaderingen bijwonen. Meestal nemen alleen die Kamerleden deel die goed thuis zijn in het onderwerp dat op dat moment wordt behandeld.

Kamercommissies

De meeste Kamerleden hebben zich gespecialiseerd in 1 of 2 onderwerpen. Dit worden portefeuilles genoemd. Alle leden met dezelfde portefeuille zitten bij elkaar in een commissie. Kamerleden doen hun werk grotendeels in deze Kamercommissies. Kamercommissies beoordelen voorstellen van ministers en staatssecretarissen op een bepaald gebied. Zo is er bijvoorbeeld een Kamercommissie voor Europese Zaken.

Reces

Een aantal periodes in het jaar hebben de Eerste Kamer en Tweede Kamer een recesperiode. Er zijn dan geen plenaire vergaderingen. Tijdens het reces kunnen Kamerleden bijvoorbeeld de volgende vergaderperiode voorbereiden. Ook gaan zij in die periode het land in om hun achterban te spreken. Of ze lopen bijvoorbeeld stage bij een bedrijf of instelling.

Debat

Een debat in de Tweede Kamer heeft een vast patroon. Eerst komen de Kamerleden aan het woord. De minister of de staatssecretaris reageert hierop. Dat heet de eerste termijn. Meestal zijn dan niet alle vragen beantwoord. Daarom volgt er nog een tweede termijn. Opnieuw voeren Kamerleden het woord en geeft de bewindspersoon hierop antwoord. Dit heet ook wel repliek (door de Kamer) en dupliek (door de bewindspersoon). Soms zijn dan nog niet alle vragen beantwoord en kan nog een derde termijn volgen.

Stemmingen Tweede Kamer

In de Tweede Kamer kan op 3 manieren worden gestemd:

  • Stemming per fractie

    De Kamerleden stemmen door hun hand op te steken. De leden van een fractie die in de vergaderzaal aanwezig zijn, stemmen voor of tegen een wetsvoorstel. Vervolgens gaat de voorzitter ervan uit dat de hele fractie voor of tegen stemt.
  • Hoofdelijke stemming

    Elk Kamerlid kan om een hoofdelijke stemming vragen. Hierbij stemt ieder lid wanneer zijn naam wordt afgeroepen.
  • Schriftelijke stemming

    Schriftelijke stemmingen vinden alleen plaats als de Kamer iemand moet voordragen of benoemen voor een belangrijke functie of als de Kamer een voorzitter kiest.