Bekostiging passend onderwijs

Elke school krijgt een vaste som geld voor het onderwijs aan een kind. Dat geldt voor zowel gewone scholen als voor scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Daarnaast krijgt een school een deel van het landelijk budget voor (extra) ondersteuning. 

Subsidie hoogbegaafdheid voor samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs

Vanaf 2019 is in totaal 15 miljoen euro per jaar beschikbaar voor samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs die willen zorgen voor goed onderwijs voor hoogbegaafden in hun regio. De verdeling van het bedrag is op basis van het aantal leerlingen per samenwerkingsverband. U kunt tot en met 31 maart 2019 online subsidie aanvragen voor de regeling subsidie begaafde leerlingen po en vo.

Kosten voor extra hulp op scholen

Scholen werken samen om passend onderwijs in een bepaalde regio te verzorgen. Deze zogenoemde regionale samenwerkingsverbanden ontvangen geld voor extra ondersteuning. Ze verdelen dit geld over de scholen in hun regio. Zo kunnen scholen de extra begeleiding van leerkrachten en leerlingen betalen. Ook kunnen zij er lesmateriaal mee aanschaffen.

Door deze verdeling kunnen scholen in de regio beter rekening houden met de onderwijsbehoefte van de leerlingen.

Aanpassen landelijk budget voor scholen

De overheid gaat het budget tussen 2015 en 2020 stapsgewijs aanpassen. Doel is ervoor te zorgen dat elke regio naar verhouding evenveel geld krijgt. Dat gaat op basis van het totaal aantal kinderen binnen een samenwerkingsverband.

Kabinet Rutte III: Bekostiging zorg voor ernstig meervoudig gehandicapte leerlingen

Het kabinet wil het leerrecht van kinderen wettelijk vastleggen. Ook wil het kabinet kijken naar de bekostiging van zorg voor leerlingen met een ernstig meervoudige handicap. Binnen enkele onderwijsinstellingen zou die zorg betaald kunnen worden van het geld voor zorg in onderwijstijd. Onafhankelijk toezicht moet ervoor zorgen dat het geld voor passend onderwijs ook echt in de klas terecht komt. Dit staat in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’. Het kabinet werkt dit voornemen nog verder uit.