Bekostiging passend onderwijs

Elke school krijgt een vaste som geld voor het onderwijs aan een kind. Dat geldt voor gewone scholen en voor scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Daarnaast krijgt een school via het samenwerkingsverband een deel van het landelijk budget voor (extra) ondersteuning. Dit gaat naar rato van het aantal leerlingen in het samenwerkingsverband. 

Kosten voor extra hulp op scholen

Scholen werken samen om passend onderwijs in de regio te verzorgen. Deze samenwerkingsverbanden ontvangen geld voor extra ondersteuning. Ze verdelen dit geld over de scholen in hun regio. Zo kunnen scholen de extra begeleiding van leerkrachten en leerlingen betalen. Ook kunnen zij er extra leermateriaal mee aanschaffen.

Het samenwerkingsverband verdeelt het geld op basis van een ondersteuningsplan. In dit plan staat hoe de ondersteuning in de regio geregeld is. Door deze aanpak kunnen scholen in de regio beter rekening houden met de onderwijsbehoefte van de leerlingen op de verschillende scholen in de regio.

Herverdeling budget voor scholen

De overheid past het budget per samenwerkingsverband tussen 2015 en 2020 stapsgewijs aan. Het totale budget voor extra ondersteuning is gelijk gebleven, maar wordt stapsgewijs herverdeeld. Doel is ervoor te zorgen dat elke regio naar verhouding evenveel geld krijgt. Dat gaat op basis van het totaal aantal kinderen binnen een samenwerkingsverband.