Bekostiging passend onderwijs

Elke school krijgt een vaste som geld voor het onderwijs aan een kind. Dat geldt voor gewone scholen en voor scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Daarnaast krijgt een school via het samenwerkingsverband een deel van het landelijk budget voor (extra) ondersteuning.

Kosten voor extra hulp op scholen

Scholen werken samen om passend onderwijs in de regio te verzorgen. Deze samenwerkingsverbanden ontvangen geld voor extra ondersteuning. Ze verdelen dit geld over de scholen in hun regio. Zo betalen scholen bijvoorbeeld de extra begeleiding van leerkrachten en leerlingen. Of scholen kopen er extra leermateriaal van.

Het samenwerkingsverband verdeelt het geld vanuit een ondersteuningsplan. In dit plan staat hoe de school de ondersteuning in de regio regelt. Met deze aanpak kunnen scholen beter rekening houden met de onderwijsbehoefte van de leerlingen op de verschillende scholen.