Bekostiging passend onderwijs

Elke school krijgt een vaste som geld voor het onderwijs aan een kind. Dat geldt voor gewone scholen en voor scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Daarnaast krijgt een school via het samenwerkingsverband een deel van het landelijk budget voor (extra) ondersteuning.

Kosten voor extra hulp op scholen

Scholen werken samen om passend onderwijs in de regio te verzorgen. Deze samenwerkingsverbanden ontvangen geld voor extra ondersteuning. Ze verdelen dit geld over de scholen in hun regio. Zo betalen scholen bijvoorbeeld de extra begeleiding van leerkrachten en leerlingen. Of scholen kopen er extra leermateriaal van.

Het samenwerkingsverband verdeelt het geld vanuit een ondersteuningsplan. In dit plan staat hoe de school de ondersteuning in de regio regelt. Met deze aanpak kunnen scholen beter rekening houden met de onderwijsbehoefte van de leerlingen op de verschillende scholen.

Meer geld voor (hoog)begaafde leerlingen

Er is meer geld beschikbaar voor (hoog)begaafde leerlingen in het primair en voorgezet onderwijs. Dit geldt voor de jaren 2023-2025. Sinds 2019 zijn al stappen in de goede richting gezet. Deze subsidie is een belangrijk vervolg op de vorige regeling om het onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen te verbeteren. En om een passend en dekkend aanbod voor deze leerlingen te versterken. Er is extra aandacht voor:

  • vroegtijdig signaleren;
  • zeer hoogbegaafde leerlingen;
  • (hoog)begaafde leerlingen die dreigen uit te vallen of al zijn uitgevallen;
  • voltijd hoogbegaafdheidsvoorzieningen. 

Subsidievoorwaarden 

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de totale kosten. De overige 50% betaalt het samenwerkingsverband met eigen midden (co-financiering). Op de website van DUS-I staat meer informatie over de subsidieregeling.