Verantwoordelijkheid van scholen in passend onderwijs

Passend onderwijs legt een zorgplicht bij scholen. Dat betekent dat scholen ervoor verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Hiervoor werken reguliere en speciale scholen samen in samenwerkingsverbanden.

Basisondersteuning op gewone scholen

Alle samenwerkende gewone scholen in een regio bieden dezelfde basisondersteuning. De scholen bepalen samen wat er onder de basisondersteuning valt. Bijvoorbeeld:

  • hulp voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie;
  • programma's gericht op (het voorkomen van) gedragsproblemen;
  • een richtlijn voor medische handelingen.

In het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband staat wat onder de basisondersteuning valt.

Extra ondersteuning op gewone scholen

Naast de basisondersteuning bieden sommige scholen extra begeleiding aan leerlingen. Bijvoorbeeld een speciale klas voor leerlingen met een gedragsstoornis. Of trainingen in sociale vaardigheden. Hierbij werken ze soms samen met instellingen voor jeugdzorg en jeugdhulp. De school geeft in het schoolondersteuningsprofiel aan welke extra begeleiding zij kan geven.

Ontwikkelingsperspectief voor leerlingen met extra begeleiding

Voor alle leerlingen die naast basisondersteuning ook extra ondersteuning krijgen, maakt de school een ontwikkelingsperspectief. In dit perspectief beschrijft de school de onderwijsdoelen voor die leerling. Welk niveau wordt nagestreefd? En wat gaat de leerling doen na de opleiding? Ook staat erin welke extra begeleiding de school biedt. De school overlegt met de ouder over de invulling van het perspectief.

Ondersteuning door speciale school

Leerlingen die speciale of intensieve begeleiding nodig hebben, kunnen naar het speciaal onderwijs. Bijvoorbeeld kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking.

Samen tot een oplossing komen

Bent u het niet eens met het besluit over de toelating van uw kind? Of zijn er problemen met de ondersteuning? Dan is de school altijd het eerste aanspreekpunt. Komt u er niet uit met de school? Neem dan contact op met het samenwerkingsverband. Komt u er samen met de school en het samenwerkingsverband niet uit? Dan kunt u kosteloos een beroep doen op een onderwijs(zorg)consulent. Deze consulenten zijn door het hele land actief.