Hoe en wanneer kan ik bezwaar maken tegen een bestemmingsplan?

Een bestemmingsplan bepaalt wat er in een gemeente met de ruimte mag gebeuren. In een bestemmingsplan staat of en hoe er gebouwd mag worden. Er is een vaste gang van zaken voor de totstandkoming van bestemmingsplannen. U kunt daar op verschillende manieren invloed op uitoefenen. Bent u het niet eens met een bestemmingsplan? Dan kunt u beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Aankondiging bestemmingsplan

De gemeente kondigt een bestemmingsplan met daarin ruimtelijke ontwikkelingen vooraf aan. Dat kan in een bewonersbrief, een huis-aan-huisblad of op de website van de gemeente.

Ontwerpbestemmingsplan

De gemeente stelt een ontwerpbestemmingsplan op. Dit ontwerp kan 6 weken worden ingezien. Bijvoorbeeld op het gemeentehuis, de gemeentelijke website of via ruimtelijkeplannen.nl.

In deze periode kunt u uw 'zienswijze' kenbaar maken aan de gemeenteraad. Doet u dit niet? En is het bestemmingsplan vastgesteld? Dan kunt u geen beroep instellen of verzoek doen om voorlopige voorziening.

Vaststellen en bekendmaken bestemmingsplan

Na de periode van 6 weken moet de gemeenteraad binnen 12 weken het bestemmingsplan vaststellen. Daarna heeft zij 2 weken de tijd om het besluit bekend te maken.

De termijn voor bekendmaking kan in bepaalde gevallen langer zijn, namelijk 6 of 7 weken. Dat is het geval als provincies en Rijksoverheid een reactieve aanwijzing geven op onderdelen van een bestemmingsplan. Bijvoorbeeld omdat die onderdelen niet overeenstemmen met provinciale of landelijke belangen. Met een reactieve aanwijzing treden die onderdelen van het bestemmingsplan niet in werking.

Beroep instellen

Bent u het niet eens met het besluit van de gemeenteraad? Dan kunt u beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De gemeente geeft in de bekendmaking van het vaststellingsbesluit aan in welke periode u beroep kunt instellen. De periode bedraagt altijd 6 weken. Daarna treedt het bestemmingsplan in werking. De gemeente kan beginnen met de uitvoering van het plan of onderdelen daarvan.

Om beroep in te stellen moet u uw zienswijze kenbaar hebben gemaakt tijdens de ontwerpfase van de bestemmingsplanprocedure. Heeft u dat niet gedaan? Dan kunt u alleen beroep aantekenen tegen wijzigingen die de gemeenteraad heeft aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Let op: door een uitspraak van de rechter op 14 april 2021 heeft u geen zienswijze nodig om in beroep te gaan tegen omgevingsrechtelijke besluiten. Dit zijn bijvoorbeeld procedures voor bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen. Ook zonder zienswijze kunt u nu beroep instellen tegen omgevingsrechtelijke besluiten. Daardoor is het makkelijker om in beroep te gaan tegen omgevingsrechtelijke besluiten bij de bestuursrechter.

Verzoek om voorlopige voorziening

Wilt u tegenhouden dat er al wordt gebouwd? Dan kunt u, als u beroep heeft ingesteld, ook een 'verzoek om een voorlopige voorziening' indienen. Wordt uw verzoek toegekend? Dan schort de inwerkingtreding van het besluit op tot een beslissing is genomen over het beroep.

Griffiegeld

Als u bij de rechter tegen een besluit in beroep gaat, betaalt u griffiegeld. Dat betaalt u ook als u een verzoek indient voor een voorlopige voorziening. U krijgt het griffiegeld terug als u een zaak wint.

Meer informatie bestemmingsplan

Met vragen over het bestemmingsplan van uw woonplaats kunt u terecht bij uw gemeente. Ondernemers die meer willen weten over een bestemmingsplan voor bedrijven vinden informatie op het Ondernemersplein.