Toekomst havens in Havennota 2020 – 2030

De overheid en de havensector maken plannen voor de toekomst van de zee- en binnenhavens. Deze staan in de Havennota 2020 – 2030. De plannen gaan over thema’s zoals veiligheid, verduurzaming, bereikbaarheid en ruimte.

Goede ligging Nederlandse zeehavens in Noordwest-Europa

De havens in Nederland zijn van economisch belang. De zeehavens staan in verbinding met (water)wegen en spoor. Dit zorgt voor:

 • import en export;
 • industrie in havengebieden;
 • voedsel- en energievoorziening;
 • vestiging van bedrijven en werkgelegenheid.

Positie Nederlandse havens behouden door samenwerking

In de Havennota 2020 – 2030 staat samenwerking tussen havenbedrijven centraal. Dit is nodig voor het behoud van de positie van havens in Europa en de wereld. De havens moeten rekening houden met de volgende ontwikkelingen:

 • duurzamere scheepvaartsector;
 • afname van overslag van olie en kolen;
 • groei van het goederenvervoer over water;
 • mogelijke gevolgen van klimaatverandering en zeespiegelstijging; 
 • snellere, duurzamere en goedkopere overslag in havens door digitalisering.

Bereikbaarheid havens blijft belangrijk

Om de havens goed bereikbaar te houden, zijn maatregelen in de infrastructuur nodig. De Havennota noemt 5 havens van nationaal belang waarin de overheid investeert. Dit zijn: 

 • Rotterdam; 
 • Amsterdam/Noordzeekanaalgebied; 
 • Moerdijk; 
 • North Sea Port (in Nederland Vlissingen en Terneuzen);
 • Groningen (Eemshaven en Delfzijl).

Hiervan is mainport Rotterdam het grootste. De 5 havens gaan nauw met elkaar samenwerken. En zij werken alle 5 gezamenlijk aan de opgaven van verduurzaming en digitalisering.

In het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) staat de bereikbaarheid van deze 5 havens centraal. Het gaat dan om: 

 • toegang tot de zeehavens;
 • verbinding met het achterland via weg, water en spoor.