Nederlandse Maritieme Strategie 2015 – 2025

De Nederlandse economie draait in grote mate op import en vooral export. De scheepvaartsector speelt daarin een belangrijke rol. Sector en Rijksoverheid hebben voor de scheepvaart een Maritieme Strategie opgesteld. Hierin staan tot 2025 de belangrijkste maatregelen voor een gezonde scheepvaartsector.

Maritieme Strategie voor de hele sector

Nederland hoort tot de 10 grootste exportlanden in de wereld. De scheepvaartsector (maritieme cluster) speelt daarin een belangrijke rol. De Nederlandse scheepvaart is op de hele wereld actief. De cluster bestaat onder andere uit:

 • zeescheepvaart;
 • binnenvaart;
 • havens;
 • maritieme dienstverlening (bijvoorbeeld brandstofleveranciers); 
 • Koninklijke Marine
 • maritieme onderwijs- en kennisinstituten;
 • scheepsbouw;
 • maritieme toeleveranciers (bijvoorbeeld bedrijven die scheepsmotoren leveren);
 • waterbouw (bijvoorbeeld baggeraars);
 • visserij;
 • watersport;
 • offshore (bijvoorbeeld boorplatformen).

De Nederlandse Maritieme Strategie 2015 – 2025 is tot stand gekomen door een nauwe samenwerking tussen de Rijksoverheid en de maritieme sector. In de strategie staat wat de belangrijkste maatregelen zijn. En welke rol de overheid en de maritieme sector daarin spelen.

Maatregelen Maritieme Strategie

Ontwikkelingen in de wereld hebben invloed op de scheepvaartsector. Denk hierbij aan ontwikkelingen op het gebied van:

 • veranderingen in de wereldeconomie;
 • klimaatverandering;
 • veiligheid;
 • verduurzaming van productie en consumptie.

Deze veranderingen bieden kansen voor de scheepvaartsector. Die moet ook rekening houden met bijvoorbeeld de concurrentie van andere landen. In de Maritieme Strategie staan daarom maatregelen op thema’s als:

 • ontwikkeling van kennis, competenties en vaardigheden van personeel in de sector (human capital);
 • stimuleren van nieuwe ontwikkelingen in de sector (innovatie);
 • handel;
 • bereikbaarheid (bijvoorbeeld maritiem transport logistiek verbeteren);
 • veiligheid en milieu;
 • aanpak van veiligheidsdreigingen en stabiliteit (bijvoorbeeld voorkomen en bestrijden van piraterij).

Uitvoering maatregelen Maritieme Strategie in werkprogramma

Om maatregelen uit de Nederlandse Maritieme Strategie 2015 – 2025 uit te voeren, is er een werkprogramma opgesteld. In het werkprogramma Maritieme Strategie en Zeehavens 2018 – 2021 staat welke maatregelen wanneer worden uitgevoerd. En hoe de taakverdeling tussen de Rijksoverheid en maritieme sector is.