Aanpak radicalisering in het onderwijs

De overheid gaat op verschillende manieren radicalisering in het onderwijs tegen. Dit om te voorkomen dat jongeren met extreme of gewelddadige overtuigingen ontsporen. De overheid helpt daarom scholen en docenten om signalen van radicalisering eerder te herkennen. Ook trekt de overheid studiefinanciering in van jongeren die  bijvoorbeeld voor de jihad naar Syrië afreizen.

Hoe radicalisering vaak zichtbaar wordt

Radicalisering gebeurt vaak op het gebied van religie, dierenrechten of politieke overtuiging. Als een jongere radicaliseert, kan dat ook op school zichtbaar worden. Daarom kunnen scholen en docenten iets doen als een leerling dreigt te radicaliseren. Zij kunnen het merken als een jongere zich begint af te keren van de samenleving. De overheid helpt scholen en docenten hierbij.

Rol scholen bij aanpak radicalisering

Scholen kunnen een rol spelen bij de aanpak van radicalisering door:

  • leerlingen burgerschapsonderwijs aan te bieden. Jongeren leren hierdoor op een open manier dialoog voeren over normen en waarden. De leerlingen zijn daardoor minder vatbaar voor radicale idealen.
  • radicalisering te herkennen en te melden bij de wijkagent of een contactpersoon bij de politie.
  • goede lokale samenwerking. Scholen kunnen bijvoorbeeld met gemeente, jongerenwerkers, een sportvereniging en politie kijken hoe zij radicalisering kunnen tegengaan.

Maatregelen aanpak radicalisering in het onderwijs

De overheid ondersteunt scholen om radicalisering aan te pakken door:

  • te investeren in websites waar scholen informatie kunnen vinden om radicalisering te herkennen en tegen te gaan. De portal School & Veiligheid is voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo. Voor het hoger onderwijs is er de portal van het programma Integrale Veilig Hoger Onderwijs.
  • studiefinanciering te beëindigen van jongeren die zich aansluiten bij een terroristische organisatie in het buitenland. De overheid wil hiermee voorkomen dat de gewelddadige jihadistische strijd met Nederlands overheidsgeld wordt gefinancierd.

De aanpak van radicalisering in het onderwijs maakt onderdeel uit van een rijksbrede aanpak radicalisering. De overheid treedt hard op tegen iedereen die geweld pleegt, haat zaait of reist naar een oorlogsgebied om deel te nemen aan de Jihad.