Aanpak extremisme en radicalisering in het onderwijs

Wat in de maatschappij gebeurt komt ook de school binnen. Ook op school zijn er leerlingen en studenten met extremistische, soms zelfs zeer extremistische overtuigingen. Maar school is er ook om leerlingen en studenten te leren hoe ze het beste mee kunnen doen in de maatschappij. Nu en in de toekomst. Vaak hoort een extreme of radicale overtuiging bij opgroeien. Maar als het gevaarlijk gedrag veroorzaakt kan de Rijksoverheid scholen en leraren helpen om signalen van extremisme eerder te herkennen. En om dit sneller aan te pakken.

Radicalisering van een leerling

Een leerling kan aangespoord worden tot een radicale overtuiging. Dit gebeurt vaak op de gebieden:

  • geloof;
  • dierenrechten;
  • het milieu;
  • politieke overtuiging.

Een leerling kan dan mee gaan doen met extremistisch wij-zij-denken en daar steeds fanatieker in worden. Radicalisering leidt zo soms tot ontsporing.

Rol scholen bij aanpak radicalisering

Scholen zijn belangrijk in de aanpak van radicalisering door:

  • leerlingen burgerschapsonderwijs te geven. Jongeren leren hierdoor op een open manier praten over normen en waarden. De leerlingen zijn daardoor minder gevoelig voor radicale ideeën.
  • extreme vormen van radicalisering te herkennen en als het nodig is te melden bij de Vertrouwensinspecteur van de Onderwijsinspectie. En in dringende gevallen zelfs te melden bij de contactpersoon van de politie. 

Extreme radicalisering raakt de school. Er kan ruzie beginnen en een sfeer van wij-zij-denken. Dit noemt men ook wel polarisering. Een sociaal onveilig klimaat kan zo snel ontstaan. Leerlingen voelen zich daarin bedreigd of onder druk gezet. Leraren zien een leerling of student dan veranderen. En voelen vaak aan dat er iets niet in orde is. Het zien en onderzoeken hiervan hoort tot de opvoedingstaak van de school.

Maatregelen aanpak extremisme en radicalisering in het onderwijs

De Rijksoverheid steunt scholen om extremisme en radicalisering aan te pakken. Hiervoor is er voor het personeel van scholen en lerarenopleidingen o.a. een groot aanbod aan signaleringsinstrumenten zoals: trainingen, lesmateriaal en publicaties. Ook zijn er websites ontwikkeld over het herkennen en tegenhouden van radicalisering voor:

De aanpak van extremisme en radicalisering in het onderwijs maakt onderdeel uit van een rijksbrede aanpak. De Rijksoverheid treedt namelijk hard op tegen iedereen die geweld pleegt en haat zaait.