Welke maatregelen zijn er tegen spijbelen in het onderwijs?

Als ouder kunt u maatregelen treffen om te voorkomen dat uw kind spijbelt. Maar ook de school kan veel doen om ongeoorloofd verzuim in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het mbo tegen te gaan.

Maatregelen van ouders tegen spijbelen

Er zijn verschillende maatregelen die u als ouder kunt nemen om spijbelen tegen te gaan. Dit zijn onder andere:

  • zorgen dat u op de hoogte bent van het lesrooster van uw kind, zodat u weet wanneer uw kind spijbelt;
  • contact houden met de school van uw kind door bijvoorbeeld ouderavonden te bezoeken;
  • in de schoolgids lezen of aan de school vragen wat de school doet om spijbelen tegen te gaan;
  • een klacht indienen bij de klachtencommissie als u vindt dat de school te weinig tegen spijbelen doet;
  • de medezeggenschapsraad (mr) vragen iets tegen schoolverzuim te doen.

Maatregelen van de school tegen spijbelen

De school kan ook maatregelen nemen om spijbelen tegen te gaan. Bijvoorbeeld:

  • u laten weten dat uw kind spijbelt en dit met u bespreken. Een school met een goed verzuimbeleid informeert de ouders altijd zo snel mogelijk als een leerling afwezig is;
  • bekendmaken wat de school doet om spijbelen tegen te gaan. Een school kan de maatregelen tegen spijbelen bijvoorbeeld opnemen in de schoolgids;
  • u wijzen op mensen of instanties die u kunnen helpen als uw kind niet meer naar school wil.

Melden van verzuim en spijbelen

Om spijbelen tegen te gaan is het belangrijk dat u de school altijd laat weten wanneer uw kind niet naar school gaat. De schoolleiding maakt een melding bij het verzuimloket van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Dit doet de leiding wanneer uw kind zonder geldige reden in totaal 16 uren les- of praktijktijd in 4 opeenvolgende weken mist. Dit doen zij om te voorkomen dat uw kind opnieuw afwezig zal zijn.

Gevolgen van schoolverzuim

Het verzuimloket meldt de afwezigheid van uw kind bij de leerplichtambtenaar van uw woongemeente. Deze onderzoekt de zaak en zoekt samen met u en de school naar een oplossing. Als het nodig is, maakt de leerplichtambtenaar proces-verbaal op. Het kan zijn dat leerlingen vanaf 12 jaar dan voor de kantonrechter moeten verschijnen.

Als het verzuim lang voort blijft duren kan de leerplichtambtenaar het schoolverzuim ook doorgeven aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dit doet de leerplichtambtenaar als diegene vindt dat de pogingen om de leerling weer naar school te krijgen, geen effect meer hebben. De SVB kan dan de kinderbijslag stoppen. Deze maatregel kan alleen worden toegepast op leerlingen van 16 en 17 jaar.