Meer zeggenschap leraren over invulling werk

Leraren maken op hun school in een professioneel statuut afspraken met de schoolleiding over hun verantwoordelijkheden. En over wat zij nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen. Bijvoorbeeld welke middelen ze voor hun lessen gebruiken of hoe ze hun kennis op peil houden. Het professioneel statuut is voor leraren in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Professioneel statuut verplicht voor scholen

Het professioneel statuut is verplicht sinds het schooljaar 2017-2018. Dat staat in de Wet beroep leraar. Scholen hebben inmiddels voldoende tijd gehad om in overleg met leraren een professioneel statuut op te stellen. Sinds 1 augustus 2023 is deze wettelijke eis dan ook in de onderzoekskaders van de Inspectie van het Onderwijs opgenomen en controleert de Inspectie van het Onderwijs daarop.

Afspraken over de taken van de leraar

Het statuut geeft leraren meer zeggenschap over hun werk, bijvoorbeeld met afspraken over:

  • Hun inspraak op de inhoud van de lesstof.
  • Middelen die gebruikt worden voor de lessen. Zoals boeken en werkboeken.  
  • Hoe de lesstof wordt aangeboden. Bijvoorbeeld via een boek of een computerprogramma.
  • De pedagogisch-didactische aanpak.
  • Begeleiding van leerlingen.
  • Contacten met ouders van leerlingen.
  • Teamscholing/professionalisering.

Gespreksvoorbeelden professioneel statuut

Schoolbesturen en leraren vinden op Leraar.nl meer informatie over het professioneel statuut. Samen kunnen zij hierover in gesprek gaan. 

Geen vaste indeling professioneel statuut

Hoe een professioneel statuut eruit moet zien, staat niet vast. Iedere school mag dit zelf bepalen.

Professioneel statuut op het mbo

Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) werkt al sinds 2009 met een professioneel statuut. Binnen het mbo is al veel ervaring met het professioneel statuut opgedaan. De Inspectie van het Onderwijs controleert daarom ook al langer of mbo-instellingen een professioneel statuut hebben.