Veel gestelde vragen functiemix

Het is belangrijk dat leraren zich blijven ontwikkelen. Dat maakt het beroep van leraar aantrekkelijker en het bevordert de kwaliteit van het onderwijs. Met de functiemix kunnen leraren doorgroeien naar een hogere salarisschaal.

Welke afspraken over de functiemix zijn er?

Voor het primair onderwijs (po) gelden sinds de CAO PO 2018 geen landelijke streefpercentages meer. De sociale partners onderschrijven echter nog steeds het belang van functiedifferentiatie. Het is aan besturen, schoolleiders en medezeggenschap mogen onderling afspraken maken over de ambities voor functiedifferentiatie in de school.

In het voortgezet onderwijs (vo) gelden wel landelijke streefpercentages, die door de sociale partners worden gevolgd.

Is er financiering?

Primair onderwijs en voortgezet onderwijs krijgen structureel geld voor de realisatie van de functiemix. Het voor de functiemix aan de lumpsum toegevoegde budget is voldoende om leraren in de verschillende functieschalen te kunnen plaatsen.

Waar staat mijn school met de functiemix?

In de functiemix database staat de ontwikkeling van de functiemix op school- en bestuursniveau, en per schoolsoort, regio en sector. Er staat ook aanvullende informatie over het personeel en het aantal leerlingen van een school. De cijfers kunnen aanleiding geven om binnen de organisatie in gesprek te gaan over de ambities met betrekking tot functiedifferentiatie. 

Waar moet een leraar aan voldoen voor een functie in de functiemix?

Dat hangt vooral af van het functiegebouw van de school. Naast kwalificaties, rollen en verantwoordelijkheden kan ook het werk- en denkniveau een criterium zijn.

In het po hebben de sociale partners voorbeeld functieprofielen opgesteld voor de verschillende functieschalen.

Voor het vo geldt dat leraren voor de LB en LC functies minimaal 50% van de tijd lesgeven.

Zijn de bedragen geoormerkt?

Het geld voor de functiemix voor po en vo zit in de lumpsum en is dus niet geoormerkt.

Wat is de peildatum van de monitor functiemix?

De peildatum is 1 oktober. De gegevens staan in het voorjaar daarna in de functiemix database.

Wie worden in de meting functiemix opgenomen?

In de meting functiemix zitten 2 groepen:

  • Leraren in de salarisschalen L10-L12 en LA-LE, ongeacht hun taken.
  • Personeel in de functiecategorie ‘leraar’ met salarisschalen 9-13. Die schalen worden geteld als LA-LE.

Wie vallen buiten de meting functiemix?

De volgende groepen vallen buiten de meting:

  • Vervangend personeel dat herkenbaar als vervanger staat geregistreerd.
  • Leraren in opleiding tellen niet mee, ook niet als zij met een leraarschaal (L-schaal) staan geregistreerd.

Wie bepaalt de promotiecriteria en de kwaliteitseisen?

De criteria waaraan leraren in de schalen moeten voldoen, worden bepaald in convenanten, de cao en voorbeeldfuncties, en het overleg tussen schoolleiding en de medezeggenschap.

Wat is de rol van het schoolbestuur en schoolleider?

Als schoolbestuur en schoolleider kun je de functiemix gebruiken om je visie te realiseren, door leraren doorgroeimogelijkheden te bieden met een passende beloning.

Wat is de rol van P&O?

Als P&O’er ondersteun je de schoolleiding en leraren in hun professionalisering. Het is belangrijk om in het HRM-beleid en bij ontwikkelgesprekken de functiemix mee te nemen.

Wat is de rol van de medezeggenschap?

Als MR- of OR-lid denk je mee over de ontwikkelingen binnen de school en ben je een belangrijke gesprekspartner wanneer het gaat om het functiebouwwerk. Het is belangrijk om bij de instemming met de formatie ook aan de functiemix te denken.