Woningwet: regels voor woningcorporaties

Woningcorporaties moeten zorgen voor huurwoningen voor mensen met lagere inkomens. Dit is de belangrijkste artikel voor woningcorporaties uit de Woningwet 2015. Ook wil de Rijksoverheid zo min mogelijk administratieve lasten voor woningcorporaties.  

Regels voor woningcorporaties

 • Zorgen voor betaalbare huurwoningen

  De belangrijkste taak van woningcorporaties is zorgen voor betaalbare woningen voor mensen met lage inkomens. Dit is afgesproken met de Europese Commissie.

 • Passende toewijzing huurwoningen

  Woningcorporaties moeten 80% van hun betaalbare woningen toewijzen aan huishoudens onder een bepaalde inkomensgrens.

 • Strenge regels voor commerciële projecten woningcorporaties
  Woningcorporaties moeten maatschappelijke activiteiten scheiden van commerciële activiteiten. Huurders mogen namelijk niet de dupe worden van verliezen uit die commerciële activiteiten.

 • Meer invloed gemeenten en huurders op woningcorporaties

  Gemeenten en huurdersorganisaties hebben meer invloed op het beleid van woningcorporaties. Zo maken deze 3 partijen onder meer elk jaar afspraken over het aantal te bouwen woningen.

 •  Onafhankelijk toezicht
  Een onafhankelijke toezichthouder (de Autoriteit Woningcorporaties) houdt toezicht op de woningcorporaties.

 • Geschiktheidstoets voor bestuurders
  Kandidaat-bestuurders en kandidaat-toezichthouders (commissarissen) van de woningcorporatie moeten een ‘geschiktheidstoets’ doen. De toets bepaalt of de bestuurder of commissaris van een woningcorporatie geschikt is voor de baan, voordat hij of zij wordt benoemd. Ook blijkt uit de toets of er een incident uit het verleden is.

 • Nevenfuncties bestuurders
  Een bestuurder van een woningcorporatie mag geen functie hebben bij een andere woningcorporatie. Ook mag een bestuurder geen lid zijn van het bestuur van een gemeente, provincie of waterschap. Dit voorkomt belangenverstrengeling.

 • Instemmingsrecht huurders bij fusies
  Huurdersorganisaties hebben instemmingsrecht bij fusies en andere vormen van samenwerking tussen woningcorporaties.

 • Voordracht toezichthouders door huurders
  Huurdersorganisaties dragen minimaal een derde van de leden van de raad van commissarissen voor. Deze voordracht is bindend. 

 • Huurdersraadpleging
  Huurdersorganisaties kunnen een huurdersraadpleging houden. Dit kan gebeuren in de vorm van een schriftelijke enquête of een bijeenkomst. Ook gemeenten en corporaties kunnen dit middel inzetten.

 • Staatssteun voor woningcorporaties
  Alleen onder strikte voorwaarden is staatssteun aan woningcorporaties  toegestaan.Bijvoorbeeld dat zij jaarlijks minimaal 80% van de vrijgekomen DAEB-woningen verhuren aan huishoudens met een inkomen tot € 39.055.

Minder administratieve lasten voor woningcorporaties

De Rijksoverheid heeft de administratieve lasten voor woningcorporaties verminderd. Dit staat in het convenant Verbeteren Informatievoorziening Woningcorporatiesector.