Woningwet: hoofdlijnen

Volgens de Woningwet moeten woningcorporaties zich vooral richten op het bouwen en beheren van huurwoningen voor mensen met lagere inkomens. Wat staat er nog meer in de Woningwet 2015?

Belangrijkste punten uit de Woningwet 2015

 • Bouwen betaalbare huurwoningen

  Woningcorporaties moeten zich vooral bezig houden met hun belangrijkste taak: betaalbare woningen bouwen voor mensen met een smalle beurs.
 • Strenge regels voor commerciële projecten

  Corporaties moeten maatschappelijke activiteiten scheiden van commerciële activiteiten. Reden: voorkomen dat corporaties in commerciële projecten stappen die, als het mis gaat, ten koste kunnen gaan van huurders.
 • Prestatieafspraken met gemeenten en huurders

  Gemeenten en huurdersorganisaties krijgen meer invloed op het beleid van corporaties. Zo maken deze 3 partijen onder meer elk jaar afspraken over het aantal te bouwen woningen.
 • Onafhankelijk toezicht

  Een nieuwe, onafhankelijke toezichthouder (de Autoriteit Woningcorporaties) houdt toezicht op de woningcorporaties.
 • Geschiktheidstoets voor bestuurders

  Voor leden van het bestuur en van de raad van toezicht van de woningcorporatie geldt een ‘geschiktheidstoets’. Hierbij wordt gekeken naar competenties en antecedenten.
 • Nevenfuncties bestuurders

  Een bestuurder van een woningcorporatie mag geen functie hebben bij een andere woningcorporatie. Ook mag een bestuurder geen lid zijn van het bestuur van een gemeente, provincie of waterschap.
 • Instemmingsrecht huurders bij fusies

  Huurdersorganisaties hebben instemmingsrecht bij fusies en andere vormen van samenwerking tussen corporaties.
 • Huurderscommissarissen

  Huurdersorganisaties mogen minimaal een derde van de leden van de raad van toezicht voordragen. Deze voordracht is bindend. 
 • Huurdersraadpleging

  Huurdersorganisaties kunnen een huurdersraadpleging houden. Dit kan gebeuren in de vorm van een schriftelijke enquête of een bijeenkomst. Ook gemeenten en corporaties kunnen dit middel inzetten.
 • Passende toewijzing

  Woningcorporaties moeten 80% van hun voorraad aan betaalbare woningen toewijzen aan huishoudens onder een bepaalde inkomensgrens.
 • Staatssteun

  Alleen onder strikte voorwaarden is staatssteun aan woningcorporaties  toegestaan.

Minder administratieve lasten voor woningcorporaties

Door de herziening van de woningwet hebben woningcorporaties er ook administratieve taken bij gekregen. Die blijken groter te zijn dan gedacht. De minister van BZK heeft daarom deze administratieve lasten voor woningcorporaties verminderd. Dit staat in het convenant Verbeteren Informatievoorziening Woningcorporatiesector.

Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties

De Woningwet sluit aan op de aanbevelingen van de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties. Die rapporteerde in 2014 over misstanden bij woningcorporaties.

Kerntaak woningcorporaties blijft verhuren van sociale huurwoningen

Het kabinet wil dat corporaties huurwoningen blijven beheren en verhuren voor mensen met een laag inkomen. Dit moet een kerntaak blijven van de corporaties. Dit staat in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’.