Internationale afspraken over zeevaart

Nederland speelt een actieve rol in internationale organisaties voor de zeevaart. Daarmee vraagt zij aandacht voor thema’s binnen de zeevaart die belangrijk zijn voor Nederland. Bijvoorbeeld veiligheid, milieu en arbeidsomstandigheden.

Inspraak in internationale regels

Zeevaart is een belangrijke vorm van transport voor Nederland. Inspraak in internationale regels is nodig om nationale doelen te bereiken en een gelijk speelveld te behouden. Zo zijn in internationaal verband afspraken gemaakt om de uitstoot van zwavel van de zeescheepvaart te beperken. Dit is van groot belang voor de lokale luchtkwaliteit in Nederland.

Door wereldwijde afspraken te maken, wordt een groter effect bereikt. Ook zorgen wereldwijde afspraken voor eerlijke concurrentie. Ze voorkomen bijvoorbeeld dat andere landen met goedkopere schepen varen, die het milieu meer vervuilen dan Nederlandse schepen. Daarom heeft Nederland vertegenwoordigers in:

Short Sea Shipping

De Nederlandse overheid stimuleert de ontwikkeling van een Europese maritieme ruimte zonder grenzen. Daarom wil de overheid de mogelijkheden van Short Sea Shipping (zeevaart tussen Europese landen) optimaal benutten. Met Short Sea Shipping wil de overheid:

  • de administratieve lasten van zeevaart verminderen;
  • de zeevaart milieuvriendelijker maken;
  • de koppeling verbeteren van de zeevaart met de havens en het achterland.