Nationale omgevingsvisie: samen de inrichting van ons land bepalen

Verstedelijking, bereikbaarheid, duurzaamheid, natuurbehoud zijn grote, vaak met elkaar verweven vraagstukken die vragen om goede keuzes. Hoe we die keuzes maken bepaalt hoe Nederland er in toekomst uitziet. Minister Ollongren geeft hiervoor een voorzet met het ontwerp van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). De ontwerp-NOVI wordt vandaag in het bijzijn van de minister gepresenteerd in de Expo Haarlemmermeer in Vijfhuizen.

Ollongren: ‘Met de richtingen en keuzes in dit ontwerp, zetten we een belangrijke stap op weg naar de toekomstige inrichting van ons land. We hebben ons in Nederland altijd kunnen aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen. Ik vertrouw erop dat we met elkaar kunnen werken aan een nog mooier en sterker Nederland. Voordat die visie definitief is, gaan we over dit ontwerp open het maatschappelijk debat aan. Een toekomstvisie met een breed draagvlak helpt ons om Nederland toekomstbestendig te maken.’

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Hollandse Hoogte

In Nederland wonen we met ruim 17 miljoen mensen op ruim 41.000 km2. Om ervoor te zorgen dat ons land over 30 jaar nog steeds prettig, veilig en gezond is om in te wonen, werken en leven, is het belangrijk om nu al na te denken hoe we op een goede manier plaats geven aan woningbouw, energietransitie, bereikbaarheid, klimaatverandering en circulaire economie. Ollongren: ‘Grote ontwikkelingen gaan Nederland de komende decennia enorm veranderen. Keuzes die we daar nu over maken, bepalen hoe ons land er straks uit komt te zien. Met de Nationale Omgevingsvisie bied ik oplossingsrichtingen en een manier van werken als leidraad om hiermee aan de slag te gaan.’

Richting geven aan verstedelijking

Voor 2030 moeten een miljoen woningen zijn bijgebouwd, op plaatsen waar daar vraag naar is. Om hieraan te voldoen, moet bij voorkeur binnen steden ruimte worden gevonden voor nieuwe gemengde woon/werkgebieden. Op deze manier blijven de groene ruimtes tussen de steden behouden. Waar dat toch nodig is en op een goede manier kan, wordt gekozen voor bouwen buiten de bestaande stedelijke gebieden. Investeringen in openbaar vervoer, fiets- en wandelvoorzieningen zijn noodzakelijk voor de bereikbaarheid. Tegelijkertijd versterken we de kwaliteit van de leefomgeving in de stad. Met schonere lucht, meer groen en water blijven de stedelijke gebieden aantrekkelijk om te wonen, te werken, gezond te bewegen en elkaar te ontmoeten.

Inpassen duurzame energie

Om klimaatverandering tegen te gaan wordt energie in de toekomst op meer duurzame manieren geproduceerd. Hierbij moet de kwaliteit van de omgeving niet uit het oog worden verloren. Daarbij hebben zonnepanelen op daken en windmolens op zee de voorkeur. Windmolens op land blijven ook nodig, maar worden bij voorkeur geclusterd, daar waar ze het beste passen in het landschap. Belangrijke voorwaarde hierbij is dat omwonenden betrokken worden bij de besluitvorming en meeprofiteren van de opbrengst.

Kwaliteit landschap versterken

Ontwikkelingen van onze economie, verstedelijking en duurzame energie kunnen als ze niet zorgvuldig worden ingepast een enorme impact hebben op de kwaliteit van ons landschap. Met de NOVI kan worden voorkomen dat het landschap versnipperd en rommelig wordt en kan de natuur worden beschermd. Daarom moet het Rijk afspraken maken met de andere overheden, bijvoorbeeld om de wildgroei van distributiecentra in ons landschap tegen te gaan. Verhoging van het waterpeil is in bepaalde landelijke gebieden op termijn noodzakelijk om de bodemdaling te verminderen. Maar dat kan alleen, als er voor de huidige gebruikers een goed toekomstperspectief is. Kringlooplandbouw geeft een nieuw perspectief voor het landelijk gebied.

Maatschappelijk debat

Het ontwerp van de NOVI vormt vanaf begin juni de basis voor een maatschappelijk debat over de ruimtelijke inrichting en de kwaliteit van de leefomgeving in Nederland. Met provincies, gemeenten en waterschappen, maar ook met kennisinstellingen en maatschappelijke partijen. Ook de opvattingen van bewoners over hun leefomgeving worden gehoord en betrokken, inclusief die van de jongste generaties. Vanaf eind augustus kunnen zienswijzen worden ingediend. Ook start dan een informatieronde langs alle provincies. Eind van dit jaar wordt de NOVI vastgesteld.