Pilots Veranderopgave Inburgering starten in 57 gemeenten

In augustus starten de pilots die input geven voor het nieuwe inburgeringsstelsel dat op 1 januari 2021 in werking treedt. De resultaten van de pilots worden door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid meegenomen bij de implementatie en doorontwikkeling van het nieuwe stelsel.

Tot eind mei konden gemeenten, zelfstandig of in samenwerking met andere gemeenten, een aanvraag indienen bij het ministerie om een pilot uit te voeren. Na beoordeling van de aanvragen, zijn er in totaal 21 aanvragen toegekend. Doordat gemeenten veelvuldig samenwerken, gaan 57 gemeenten inburgeraars begeleiden volgens de inmiddels bekende contouren van het nieuwe inburgeringsstelsel.

De pilots richten zich op de thema’s duale trajecten (combineren leren van de taal en werken), integratie van vrouwelijke nareizigers en gezinsmigranten en de brede intake en het Persoonlijk plan Inburgering en Participatie (PIP). Tot 13 september kunnen gemeenten nog aanvragen indienen om pilots uit te voeren rond de thema’s B1-route, Z-route en ontzorgen. Deze pilots gaan in november 2019 van start. Daarnaast kunnen gemeenten een aanvraag indienen om bestaande werkwijzen te evalueren.

Meer informatie over het pilotprogramma.