Meer armslag voor toezichthouder collectief beheer auteursrechten

Minister Dekker (voor Rechtsbescherming) wil het toezicht op het collectief beheer van auteursrechten verder aanscherpen. Het College van Toezicht op Auteurs- en naburige rechten krijgt daartoe ruimere mogelijkheden om - waar nodig - op te treden tegen collectieve en onafhankelijke beheersorganisaties (zoals Vereniging Buma, Stichting Stemra en Sena). Het college houdt toezicht op de gang van zaken bij beheersorganisaties die voor onder meer schrijvers, componisten, kunstenaars en filmproducenten vergoedingen innen en verdelen voor het gebruik van hun werk.

Een en ander blijkt uit een wetsvoorstel dat bij de Tweede Kamer is ingediend.

Dekker:

Mijn motto is: méér waar het moet en minder waar het kan. Aan de ene kant moet het college doortastend kunnen ingrijpen. Aan de andere kant moet ongerechtvaardigde hinder van toezicht bij beheersorganisaties worden voorkomen. Het gaat om de juiste balans en daar hebben we bij dit wetsvoorstel goed naar gekeken.

Collectief beheer is belangrijk voor zowel rechthebbenden als gebruikers van werk dat door het auteursrecht wordt beschermd, zoals een boek of film, maar ook een foto of een muziekstuk. Het is voor een componist lastig om openbare uitvoeringen van zijn werk bij te houden en de vergoeding daarvoor te innen. Een beheersorganisatie neemt die taken over. Het voordeel voor gebruikers is dat zij vergoedingen bij één loket kunnen afdragen.
 
Nu heeft het college soms nog te weinig mogelijkheden om snel en doortastend op te treden wanneer een beheersorganisatie haar werk niet goed doet. Bijvoorbeeld als door verkeerd beleid de aan rechthebbenden verschuldigde bedragen niet worden uitgekeerd. De huidige procedure voor ingrijpen door het college is te omslachtig. Daarom kan het college straks in urgente gevallen direct een aanwijzing geven. Ook kan sneller een boete worden opgelegd, als blijkt dat een beheersorganisatie eerder eenzelfde of vergelijkbare overtreding heeft gemaakt.
 
Verder kan het college risicogericht toezicht gaan houden. Verscherpt toezicht biedt kansen om tijdig in te grijpen als er bijvoorbeeld twijfels zijn over het beleid of de gang van zaken bij een beheersorganisatie. Bij een beperkt risico, is lastenverlichting mogelijk. Tot slot krijgt het college de bevoegdheid om de integriteit en geschiktheid van leidinggevenden te toetsen.