Publiek servicepunt voor werkgevers om meer mensen aan het werk te krijgen

In elke arbeidsmarktregio bieden gemeenten en UWV vanaf 2021 één helder publiek aanspreekpunt voor werkgevers. In een aantal regio’s is dat al zo, maar straks wordt het verplicht. Doel hiervan is dat werkgevers en werknemers elkaar makkelijker vinden om zo de arbeidsmarktkansen voor mensen die nu nog aan de kant staan te vergroten. Dit schrijft staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Het publieke werkgeversservicepunt is onderdeel van de agenda “Breed offensief”. Door dienstverlening aan werkgevers en samenwerking in de regio te verbeteren, worden werkzoekenden beter geholpen. Het gaat om het sneller aan werk helpen van werkzoekenden die niet direct inzetbaar zijn, zoals bijstandsgerechtigden, oudere werklozen, werkzoekenden zonder startkwalificatie, statushouders en werkzoekenden met een arbeidsbeperking. Zij zijn gebaat bij gerichte ondersteuning in toeleiding naar de arbeidsmarkt. Het publieke werkgeversservicepunt gaat hierbij helpen.

Naast de in totaal 70 miljoen euro voor de 35 arbeidsmarktregio’s in 2019 en 2020, is er vanaf 2021 jaarlijks 17 miljoen euro structureel beschikbaar voor het verbeteren van matching tussen werkzoekenden en werkgevers. Daarnaast is in 2020 ook eenmalig 7 miljoen euro beschikbaar.

Nog te veel mensen aan de kant

Werk is belangrijk voor mensen. Het geeft mensen een inkomen, het zorgt voor contacten en uitdagingen. Er zijn momenteel veel openstaande vacatures, maar toch staan er nog te veel mensen aan de kant. Dat zijn mensen die willen en kunnen werken, maar die niet aan het werk komen. Deze mensen zijn niet direct inzetbaar voor de beschikbare vacatures. Er is sprake van een mismatch op de arbeidsmarkt. Kwalitatief goede werkgeversdienstverlening en goede samenwerking in de arbeidsmarktregio’s zijn daarom van groot belang om hen aan het werk te helpen en houden.

Publiek servicepunt biedt werkgevers zelfde diensten

Het werkgeversservicepunt biedt straks in elke arbeidsmarktregio hetzelfde basispakket aan diensten, zodat werkgevers in elke arbeidsmarkregio weten wat zij kunnen verwachten:

  • Het vinden van passende kandidaten voor de werkgever en nazorg na plaatsing van een kandidaat.
  • Informeren en adviseren over alle beschikbare instrumenten, voorzieningen en voorwaarden in de arbeidsmarktregio.
  • Informatie en advies geven over het passend maken van werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
  • Informeren en adviseren over vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt.

Profielen werkzoekenden

Voor het verbeteren van het inzicht in de profielen van werkzoekenden is het ministerie van SZW samen met VNG en UWV een programma gestart. Dit programma Verbeteren Uitwisselen Matchingsgegevens (VUM) zal uiteindelijk leiden tot één landelijke standaard voor matchingsgegevens en digitale gegevensuitwisseling.