Ministerie van Binnenlandse Zaken gaat hoogte en duur uitkeringen van politieke ambtsdragers publiceren

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks­relaties (BZK) gaat vanaf januari 2020 jaarlijks een overzicht publiceren met geano­ni­mi­­seerd per ambtsdrager het uitbetaalde bedrag aan uitkering op grond van de Algemene pensioenwet politieke ambts­dragers (Appa) en de toegekende duur van de uitke­ring. Dat laat minister Knops van BZK weten in een brief aan de Tweede Kamer.

Op deze manier komen de gegevens over hoogte en duur van de uitkeringsgerech­tig­den ieder jaar beschikbaar. De minister vindt het belangrijk om zo een bijdrage te leveren aan de transparantie over de Appa-uitkering.

Het gaat om de uitkeringen van voormalige leden van de Tweede Kamer, ministers, staatssecretarissen, waarnemend burgemeesters en herind­e­lings­burgemees­ters. Het overzicht wordt in januari 2020 gepubliceerd en beslaat de periode van maart 2010 tot en met december 2019. Het zal daarna jaarlijks in januari worden aange­vuld met de gegevens van het volgende jaar.

Het overzicht heeft géén betrekking op voormalige Commissarissen van de Koning, gedepu­teer­den, kroonbenoemde burgemeesters, wethouders, voorzitters van water­schappen en dage­lijks bestuurders van waterschappen. De uitkering van deze ambtsdragers is de verantwoordelijkheid van de betreffende provincie of gemeente of het betreffende waterschap.

De gegevens worden uitsluitend geanonimi­seerd openbaar gemaakt. Het belang van de bescherming van de persoonlijke levens­sfeer van de individuele voormalige ambts­drager weegt hierbij zwaarder dan het belang van openbaarheid van deze specifieke informatie.