Snel 20.000 woningen erbij door Woondeal Arnhem-Nijmegen

Het Rijk, de provincie Gelderland en 18 gemeenten maken afspraken om samen snel meer woningen te bouwen in de regio Arnhem-Nijmegen. Tot 2025 moeten er 20.000 woningen bijkomen. Op de lange termijn zelfs 50.000 tot 60.000.

De afgelopen jaren is de regio als geheel en de steden Arnhem en Nijmegen in het bijzonder, snel gegroeid. De prognoses tot 2030 en 2040 laten zien dat deze groei doorzet en dat de woningtekorten oplopen. Ook zijn de complexe leefbaarheidsopgaven, de strategische ligging en de groene ambities van de regio mede aanleiding geweest voor het sluiten van een Woondeal.

De Woondeal moet ervoor zorgen dat er sneller en meer betaalbare huur- en koopwoningen worden bijgebouwd. Het versterken van het groene profiel en ook het bereikbaar houden van de regio zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. Daarnaast wordt ingezet op het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid.

Afspraken Woondeal

In de Woondeal worden onder meer de volgende afspraken gemaakt:

 • tot 2025 worden 20.000 woningen gerealiseerd, dit zijn er 5.000 meer dan eerder gepland. Er zijn verschillende locaties aangewezen om deze versnelling te realiseren;
 • 50% van de woningen moeten in het betaalbare segment vallen;
 • de regio zorgt voor een totale planvoorraad tot en met 2030 van 130% van de woningbehoefte;
 • in de nieuwe woningbouwplannen spannen partijen zich in om minimaal 25% circulair te laten ontwikkelen. Vanaf 2030 wil de regio minimaal 50% circulair bouwen;
 • versneld realiseren van (flexibele en tijdelijke) woningen;
 • inzet en expertise vanuit het Rijk voor de regio;
 • er komen specifieke afspraken over de huisvesting van dak- en thuislozen;
 • de gehele regio krijgt een hogere korting op de verhuurdersheffing bij nieuwbouw door woningcorporaties (25.000 euro ipv 12.500 euro);
 • corporaties krijgen meer experimenteerruimte om bijvoorbeeld in het verlengde van hun kerntaak te werken aan de energietransitie voor particulier bezit en leefbaarheid in de wijk;
 • er is 1 miljoen euro beschikbaar (750.000 euro van het Rijk en 250.000 euro van de provincie Gelderland) om de uitvoering te starten;
 • er worden afspraken gemaakt over een integrale gebiedsgerichte aanpak van sociaal-fysieke achterstanden en (on)veiligheid voor Arnhem Oost.

De Woondeal Arnhem-Nijmegen is de zesde Woondeal die de minister tekent met een regio waar een forse woningbouwopgave ligt. Het doel van de Woondeal is het bundelen van krachten van verschillende overheidslagen en daarmee structureel verbeteren van de woningbouwproductie, het functioneren van de woningmarkt en de leefbaarheid in deze groene en inclusieve regio. De woonopgaven in de regio kunnen alleen worden gerealiseerd door samenwerking tussen overheden, woningcorporaties en marktpartijen zoals beleggers en (bouw)ontwikkelaars. De Woondeal is het startpunt van een langjarig samenwerkingstraject tussen de partijen.