Subsidieregeling voor technologische innovatie duurzame dierlijke producten

De subsidieregeling voor technologische innovatie maakt het voor mkb-ondernemers mogelijk te onderzoeken of hun concept om duurzame dierlijke producten te produceren of op de markt te brengen, technisch en economisch haalbaar is. Doel van de regeling is om het marktaandeel duurzame dierlijke producten ten opzichte van meer gangbaar geproduceerde dierlijke producten te vergroten. De financiële ruimte moet ervoor zorgen dat ondernemers kennis van nieuwe producten, productieprocessen en diensten kunnen opdoen en toe te passen in hun bedrijf. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) stelt 1,35 miljoen euro beschikbaar voor de subsidieregeling. Dit is een nieuw onderdeel binnen de bestaande MIT-subsidieregeling (mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren).

Minister Schouten: “Met deze subsidieregeling wil ik iedereen in de dierlijke voedselketen, van veehouder tot supermarkt, de kans geven innovatieve ideeën uit te werken om hun duurzame dierlijke producten op de markt te brengen. Een belangrijke voorwaarde is dat het idee ook bijdraagt aan het versterken van het verdienvermogen van de veehouder. We hebben de ondernemersgeest van alle partijen nodig om de omslag te maken naar duurzame dierlijke productie.”

Inhoud MIT-regeling

Mkb-ondernemers kunnen vanaf 7 april tot en met 10 september 2020 subsidie aanvragen via kennisvouchers en haalbaarheidsprojecten. Een kennisvoucher is in te leveren bij een kennisinstelling om bijvoorbeeld informatie op te halen over het effect van een veranderde voersamenstelling van eigen land op de emissies van het veehouderijbedrijf. Met een haalbaarheidsstudie kan een ondernemer onderzoeken en analyseren welke middelen nodig zijn om het project te laten slagen. Denk bijvoorbeeld aan een technische haalbaarheidsstudie naar de ontwikkeling van nieuwe duurzame dierlijke producten die met een lagere CO2 footprint per eenheid geproduceerd kunnen worden.

Later in het jaar, vanaf 11 juni 2020, is het ook mogelijk subsidie te krijgen voor ‘Research & Development’ (R&D)-samenwerkingsprojecten. De mkb-ondernemer kan daarmee in samenwerkingsverband bijvoorbeeld nieuwe technologie testen en ontwikkelen voor het verbeteren van de smaak van een duurzaam dierlijk product.

Voorwaarden

De voornaamste voorwaarde om in aanmerking te komen voor de subsidieregeling is dat het gaat om een nieuwe technologie. Daarnaast moet de technologie bijdragen aan het op de markt brengen van een duurzamer dierlijk product en moet het project bijdragen aan het verdienvermogen van de veehouder. De komende periode gaan er verschillende regelingen open die bijdragen aan de omslag naar kringlooplandbouw. Meer informatie over deze MIT-regeling duurzame dierlijke producten is te vinden op RVO.nl.