Uitgangspunten voor opening scholen primair onderwijs en kinderopvang

Dinsdag 21 april heeft het kabinet bekend gemaakt dat basisscholen, scholen voor speciaal onderwijs, scholen voor speciaal basisonderwijs en de kinderopvang vanaf 11 mei op een aangepaste manier weer open gaan. Op veel plekken gaat dat gelukkig goed. Op sommige scholen en kinderopvang bestaat onduidelijkheid. De minister voor Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs en Media en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vragen scholen en kinderopvangorganisaties dringend om zich bij de herstart te houden aan het volgende. 

Start meteen op 11 mei

 • Sommige scholen willen later dan 11 mei starten met het geven van onderwijs op school. Dat is niet de bedoeling. Het is in het belang van de kinderen dat zij zo snel mogelijk weer naar school gaan. 
 • Er is voldoende tijd om dit voor te bereiden. Via de website www.weeropschool.nl staan medewerkers uit diverse organisaties klaar om u te helpen. 
 • De PO-Raad heeft twee protocollen ontwikkeld voor het onderwijs: een protocol voor het basisonderwijs, en een protocol voor het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs. Ook zijn er posters beschikbaar met praktische uitleg van de protocollen voor ouders en onderwijspersoneel. 
 • De protocollen voor de kinderopvang komen zeer binnenkort beschikbaar. 

Schoolrooster voor de komende weken: Uitgangspunt is hele schooldagen

 • Het is aan scholen zelf hoe ze vanaf 11 mei het onderwijs op hun school invullen maar daarbij wordt uitgegaan van hele dagen onderwijs. 
 • Een rooster van halve dagen is niet gewenst omdat het aantal vervoersbewegingen van ouders zo beperkt mogelijk moet zijn. Ook is de buitenschoolse opvang (BSO) anders niet goed te organiseren. 
 • Scholen zijn gevraagd een variant te kiezen die past bij het uitgangspunt van hele schooldagen, bij voorkeur ook met het overblijven van alle kinderen tussen de middag. 
 • Uiteraard kunnen scholen zelf het beste de groepsindeling bepalen en de verdeling van kinderen over de weekdagen, zodanig dat alle kinderen voor ten minste 50% weer naar school kunnen. 

Aansluiting school en BSO: Samen goed regelen

 • De BSO volgt hetzelfde regime als de basisscholen. Op dagen dat kinderen naar school gaan, is de BSO voor hen beschikbaar. Daarbij kan afgeweken worden van de reguliere contractdagen.
 • Dit is logistiek complex voor de BSO, omdat zij kinderen ophalen bij meerdere scholen, en kinderen veelal straks op andere dagen naar de BSO gaan dan normaal. 
 • Sommige scholen en kinderopvang hebben hier samen al afspraken over gemaakt, maar helaas is dat nog niet overal het geval. 
 • Scholen en kinderopvang moeten daarom snel met elkaar in gesprek gaan en blijven, ook gedurende de meivakantie. Neem voldoende tijd voor goed overleg; probeer uiterlijk een week van te voren tot afspraken te komen. Zorg dus dat de onderlinge afspraken uiterlijk een week van tevoren gemaakt zijn. Een gespreksleidraad is te vinden op (o.a.) de website van de PO-Raad.
 • De aansluiting moet straks goed geregeld zijn, zodat kinderen na hun schooldag naar de BSO kunnen gaan en ouders weer meer kunnen werken. Alleen zo kunnen we deze periode werkbaar houden voor ouders en kinderen. 

Meer informatie

 • Hulp voor scholen bij de voorbereidingen: de website www.weeropschool.nl
 • Protocollen voor het onderwijs: de website van de PO-Raad.
 • Gespreksleidraad voor gesprek tussen scholen en kinderopvang: de website van de PO-Raad.
 • Informatie over de corona-maatregelen van het kabinet en veelgestelde vragen over onderwijs en kinderopvang: website van de Rijksoverheid.