Gemeenten en UWV versterken samenwerking in de regio

De ministerraad heeft ingestemd met de wijziging van het besluit SUWI. De wijziging is gericht op het versterken van de samenwerking en werkgeversdienstverlening in de arbeidsmarktregio’s om meer mensen aan het werk te helpen en te houden. Vanaf 1 januari 2021 stellen gemeenten en het UWV gezamenlijk een uitvoeringsplan op waarin zij aangeven hoe zij dit willen aanpakken. Ook wordt aan de regio’s verzocht één centraal aanspreekpunt voor werkgevers aan te bieden. Dit met als doel de dienstverlening aan werkgevers te versterken.

Juist in deze moeilijke periode is de dienstverlening van werkgeversservicepunten (WSP’s) aan werkgevers extra van belang. De werkloosheid is de afgelopen maanden gestegen. Meer mensen zoeken naar een passende baan. In WSP’s werken gemeenten en het UWV samen om werkgevers en werkzoekenden op de arbeidsmarkt samen te brengen. Hierbij richten zij zich op werkzoekenden die zelf moeilijk aan de slag komen, zoals bijstandsgerechtigden, oudere werklozen, werkzoekenden zonder startkwalificatie, statushouders en werkzoekenden met een arbeidsbeperking.

De dienstverlening door WSP’s faciliteert werkgevers bij het creëren van kansen voor deze werkzoekenden. Deze wetswijziging draagt hieraan bij, door vanaf 1 januari 2021 de samenwerking tussen gemeenten en het UWV te versterken. Alle 35 WSP’s zullen vanaf dat moment één helder aanspreekpunt inrichten voor werkgevers. Ook zullen de colleges van burgemeester en wethouders in de arbeidsmarktregio’s en het UWV jaarlijks een uitvoeringsplan opstellen. Zo biedt elk WSP straks hetzelfde basispakket aan diensten aan, zodat werkgevers weten waarvoor zij hier terecht kunnen. Tevens krijgt de aansluiting tussen de vraag van werkgevers, de werkzoekendendienstverlening en scholing in de arbeidsmarktregio’s meer aandacht.