Wetsvoorstel instelling adviescollege rechtspositie politiek ambtsdragers

De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel adviescollege rechtspositie politiek ambtsdragers. Het doel van het wetsvoorstel is de instelling van een onafhankelijk en permanent adviescollege dat gevraagd en ongevraagd advies kan geven over de arbeidsvoorwaarden van politieke ambtsdragers. Het betreft zowel volksvertegenwoordigers, zoals Kamerleden en raadsleden maar ook bestuurders, zoals bewindspersonen, burgemeesters, wethouders en gedeputeerden. Het wetsvoorstel wordt nu bij de Tweede Kamer ingediend.

Het college zal advies uitbrengen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), en zou ook rechtstreeks de beide kamers der Staten-Generaal kunnen adviseren. Het voorstel van de regering is om het adviescollege naar álle financiële aspecten van de arbeidsvoorwaarden van politieke ambtsdragers te laten kijken, denk onder andere aan pensioenaanspraken, uitkering na aftreden of ontslag, salarissen en onkostenvergoedingen.

Eerder heeft de minister van BZK in een Kamerbrief van 6 juli 2018 over de evaluatie van de rechtspositie van politieke ambtsdragers al aangegeven dat een dergelijk adviescollege een waardevol instrument kan zijn om gevraagd en ongevraagd onafhankelijk advies te geven over structurele wijzigingen in de aanspraken van politieke ambtsdragers. Het voornemen bestaat nu het adviescollege als eerste opdracht te laten kijken naar de vergoeding van statenleden en leden van de algemene besturen van waterschappen. Over dit onderwerp is recent een rapport verschenen en over dit rapport dient nu een standpunt te worden ingenomen. Een onafhankelijk oordeel van het adviescollege kan daarbij zeer behulpzaam zijn.