Van Ark: situatie inwoners Caribisch Nederland verder verbeteren

Het afgelopen jaar zijn betekenisvolle stappen gezet om de situatie voor de inwoners van Caribisch Nederland te verbeteren. Tegelijkertijd blijft de opgave groot om ervoor te zorgen dat alle inwoners van Bonaire, Saba en Sint Eustatius in de minimale kosten van levensonderhoud kunnen voorzien. Dit geldt in het bijzonder in deze uitzonderlijke tijd die een grote weerslag heeft op de eilanden door het wegvallen van inkomsten uit onder meer het toerisme. Dat schrijft staatssecretaris Tamara van Ark in haar voortgangsrapportage over Caribisch Nederland.

Om de inzet van het kabinet voor Caribisch Nederland te onderstrepen is een jaar geleden een ijkpunt voor het sociaal minimum vastgesteld. Met als doel het verhogen van de inkomens en het terugbrengen van de kosten tot een redelijk niveau.

Per 1 januari 2020 zijn in dit kader het wettelijk minimum loon, de uitkeringen en de kinderbijslag opnieuw verhoogd in Caribisch Nederland. De hoogte van de kinderbijslag is op Bonaire, Sint Eustatius en Saba inmiddels verdubbeld ten opzichte van 2018.

Extra investering in kinderopvang per 2021

Het kabinet stelt vanaf dit jaar structureel € 9,8 miljoen beschikbaar voor het verbeteren van de kwaliteit en financiële toegankelijkheid van de kinderopvang. Dit bedrag neemt in 2021 verder toe tot ruim € 14 miljoen. Met de middelen kan de tijdelijke subsidieregeling kinderopvang Caribisch Nederland worden uitgebreid. Deze regeling, die op 1 juli is ingegaan, is bedoeld om voor ouders de kosten van kinderopvang te verlagen en kinderopvangorganisaties in staat te stellen te investeren in de kwaliteit van de opvang. Naast het uitbreiden van de tijdelijke subsidieregeling zijn de middelen ook bestemd voor het starten van opleidingen, het verbeteren van arbeidsvoorwaarden en voor investeringen in huisvesting. De besteding zal binnen het programma BES(t) 4 kids worden uitgewerkt.

Staatssecretaris Tamara van Ark: "Inwoners van Caribisch Nederland moeten kunnen rekenen op bestaanszekerheid. Ik ben blij dat ik daar als staatssecretaris de afgelopen jaren een bijdrage aan heb kunnen leveren. Ik heb er vertrouwen in dat de positieve lijn die door het kabinet samen met de openbare lichamen is ingezet, wordt voorgezet. Dat is hard nodig om de situatie van de inwoners verder te verbeteren."

De komende jaren zal het kabinet met de openbare lichamen en de Centraal Dialogen, waarin de openbare lichamen en sociale partners samenwerken, blijven werken aan het verbeteren van de situatie van de inwoners van Caribisch Nederland. Zo wordt momenteel onderzocht wat de verdere ruimte is om het wettelijk minimumloon te verhogen, rekening houdend met de economie en de arbeidsmarkt. Ook kijkt het kabinet naar mogelijkheden om structureel tot een verlaging van de kosten van energie, telecom en drinkwater te komen.