Plancapaciteit bouw woningen flink omhoog

Minister Ollongren heeft met de provincies bestuurlijke afspraken gemaakt over het vergroten van de plancapaciteit. Er is een groot woningtekort en er moet stevig doorgebouwd worden. Dit begint met het maken van voldoende plannen. Het afgelopen half jaar zijn er al extra plannen gemaakt voor 55.000 woningen, de teller staat hiermee op 892.000 woningen tot 2030. De komende periode wordt de plancapaciteit waar nodig verder verhoogd.

Voldoende plancapaciteit is cruciaal om genoeg woningen te kunnen bouwen, maar er is meer nodig om deze geplande woningen ook daadwerkelijk te realiseren. De bouw van woningen wordt daarnaast extra gestimuleerd door de inzet van de woningbouwimpuls. Het Volkshuisvestingsfonds van € 450 miljoen moet een impuls geven aan de herstructurering van stedelijke vernieuwingsgebieden en groei- en krimpregio’s. De bouw van woningen voor aandachtsgroepen zoals dak- en thuislozen, arbeidsmigranten en andere spoedzoekers wordt versneld door het beschikbaar stellen van € 50 miljoen. Hiermee moeten snel 12.400 woonplekken gerealiseerd worden.

Woningbouwimpuls

In september zijn de eerste projecten bekendgemaakt die een bijdrage krijgen uit de woningbouwimpuls (de inzet van € 1 miljard om de bouw van met name betaalbare woningen te versnellen). Maar liefst 51.000 woningen komen erbij naar aanleiding van deze eerste tranche. In februari wordt bekendgemaakt welke projecten een bijdrage krijgen uit de tweede tranche waarvoor gemeenten inmiddels plannen hebben ingediend.  

Herstructureren

In sommige provincies staat niet alleen de bouw van nieuwe woningen bovenaan de prioriteitenlijst, maar moet er ook gekeken worden naar de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad. Met de provincie Overijssel, Friesland, Zeeland en Limburg zijn afspraken gemaakt over het verbeteren van die bestaande woningvoorraad. 

Regionale afspraken

In de metropoolregio Utrecht is de druk op de woningmarkt hoog. Daarom worden er de komende periode drie grote gebiedsonderzoeken gestart naar waar grootschalige woningbouw mogelijk is.  Gezamenlijk hebben deze gebieden potentie voor 70.000 tot 100.000 woningen. Dat zijn voldoende woningbouwplannen tot 2040 in de regio Utrecht. De 3 locaties liggen binnen het stedelijk netwerk, waardoor zij snel te realiseren zijn.

Ook op de woningmarkt in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is de urgentie om het aanbod te vergroten hoog. Naast de stadsharten verkennen Rijk en regio de versnelling van een aantal grote woningbouwlocaties. Hierbij gaat het in het bijzonder om de West- en Oostflank van de MRA en Havenstad, als onderdeel van de 14 grootschalige woningbouwlocaties.

In de regio Eindhoven is op grond van het MIRT-onderzoek Brainportregio besloten om te verdichten in het centrum van Eindhoven, Veldhoven en Helmond. Deze keuze is richtinggevend voor nadere uitwerking van de verstedelijkingsstrategie voor deze regio.