Actieplan voor meer politieke ambtsdragers met een beperking

Van de circa 12.000 volksvertegenwoordigers en bestuurders heeft nog geen 0,5% een structurele functionele beperking. Dit is een forse ondervertegenwoordiging aangezien 10 tot 15% van de Nederlanders een beperking heeft. Om meer mensen met een beperking in politiek en bestuur te krijgen, is het Actieplan politieke ambtsdragers met een beperking opgesteld, zodat mensen met een beperking in dezelfde uitgangspositie komen als mensen zonder een beperking. Doel hierbij is dat na de komende raadsverkiezingen in tenminste een derde van de gemeenten mensen met een structurele functionele beperking politiek actief zijn. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft het actieplan vandaag aan de Tweede Kamer gestuurd.

Het actieplan komt voort uit een motie uit 2016 van de toenmalige Tweede Kamerleden Voortman en Van Dijk. In deze motie werd de regering opgeroepen belemmeringen weg te nemen voor mensen met een beperking zodat zij actief kunnen deelnemen aan de democratie. “Ik vind deelname van minderheidsgroepen aan politiek en bestuur erg belangrijk. Voor mensen met een beperking is dit echter geen vanzelfsprekendheid. Ik zet mij daarom in op een meer inclusief openbaar bestuur”, aldus de minister.

De initiatieven uit het actieplan worden uitgevoerd in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Zo wordt een groep van 15 mensen met een beperking die interesse hebben om zich kandidaat te stellen als raadslid de komende twee jaar begeleid, ondersteund en gecoacht. Ook wordt gekeken of een individueel raadslid met een beperking door de aanstelling van een persoonlijke ondersteuner, in dezelfde startpositie kan worden gebracht als reguliere raadsleden. Met behulp van die op (de beperking van) het individuele raadslid afgestemde ondersteuning, kan dat raadslid zich beter richten en concentreren op het vervullen van het ambt van volksvertegenwoordiger. Het ministerie wil deze pilot starten met maximaal 20 persoonlijke ondersteuners voor de duur van een jaar. Daarnaast heeft het ministerie van BZK in samenwerking met ProDemos en Ieder(in) de cursus ‘Politiek Actief’ al toegankelijker gemaakt voor mensen met een beperking.


Een ander obstakel om politiek actief te worden, is dat er vaak onvoldoende informatie beschikbaar is over wat de inkomsten uit het ambt voor een effect hebben op het vaak fragiele bouwwerk van inkomsten uit uitkering(en), toeslagen en kwijtscheldingsmogelijkheden van gemeentelijke belasting(en). Hiervoor komt een centraal informatiepunt.

De minister van BZK roept daarnaast de doelgroep, de belangengroepen en de politieke partijen op om het Actieplan politieke ambtsdragers met een beperking te gebruiken als inspiratie voor hun zelf in te zetten acties. “Wanneer door alle partijen de juiste randvoorwaarden worden gecreëerd, kunnen mensen met een beperking hun mogelijkheden en talenten benutten in politiek en bestuur. Het actieplan helpt om de juiste omstandigheden te creëren op basis van het uitgangspunt dat mensen met een beperking in dezelfde uitgangspositie moeten worden gebracht als mensen zonder beperking”, aldus de minister.