Tijdelijk akkoord vangstmogelijkheden

De lidstaten van de Europese Unie hebben een akkoord bereikt over tijdelijke vangstmogelijkheden voor het eerste kwartaal van 2021. Nederlandse vissers kunnen – los van de ontwikkelingen rondom de nog lopende Brexit-onderhandelingen – in elk geval volgend jaar in januari, februari en maart 25 procent van hun quota opvissen. Enkele seizoensgebonden visserij kan 40 tot 65 procent opvissen.

De Europese visserijministers en de Europese Commissie zijn het afgelopen nacht eens geworden dat vissers perspectief moet worden geboden. Daar zijn afspraken over gemaakt. De komende weken wordt met het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen besproken of Europese vissers ook in hun wateren hun quota kunnen opvissen.

Minister Schouten: “Ik ben tevreden dat we voor een beetje zekerheid in onzekere tijden voor de vissers hebben kunnen zorgen. Het is wel van groot belang dat er snel duidelijkheid komt over een akkoord met het Verenigd Koninkrijk. Als dat helder is, kan de Europese Commissie ook handelen en waar nodig maatregelen nemen om de vissers te steunen en helpen.”

Vangstmogelijkheden

De lidstaten hebben ingestemd om 25 procent van de vangstmogelijkheden (Total Allowable Catch, TACs) die golden in 2020 vast te stellen voor het eerste kwartaal van 2021. Voor dit percentage geldt een uitzondering voor enkele pelagische bestanden (o.a. blauwe wijting, makreel en horsmakreel) omdat dit soorten zijn die vooral in de eerste maanden van het jaar worden gevangen. Hiervoor geldt een percentage van tussen de 40-65 procent.

Nederlandse vissers mogen in het eerste kwartaal van 2021 op alle soorten vissen waar normaal ook op gevist mag worden. Belangrijke vissoorten voor de Nederlandse vissers zijn onder andere tong, schol en haring. Wel is het nog onduidelijk waar ze mogen vissen: alleen in EU-wateren en internationale wateren, of ook in de Noorse of Britse wateren. Hierover worden nog afspraken gemaakt.

Quota overhevelen

De Europese Commissie heeft ingestemd met o.a. het Nederlandse verzoek om de internationale, onafhankelijke visserijonderzoekorganisatie ICES advies te vragen of een deel van de niet opgeviste quota van 2020 naar volgend jaar (2021) kan worden meegenomen. Als gevolg van de Coronacrisis, waardoor vissers minder konden afzetten naar horeca, is in 2020 minder gevist dan verwacht. Nederland vindt het belangrijk dat ICES adviseert of dit, met het oog op de ontwikkeling van vispopulaties, op verantwoorde wijze mogelijk is.

Systematiek visquota

De Europese visserijministers en de Europese Commissie beslissen ieder jaar in december over de totale vangsthoeveelheden voor het komende jaar. De TAC’s zijn gebaseerd op wetenschappelijk advies van onder andere ICES, het principe van maximale duurzame opbrengst (MSY) en op de meerjarige beheerplannen. De quota voor de Nederlandse visserijsector en voor de individuele vissers worden vervolgens met een vaste verdeelsleutel afgeleid van de totale vangsthoeveelheden. Dit jaar zijn vanwege de Brexit-onderhandelingen alleen afspraken gemaakt voor het eerste kwartaal van het jaar.