Vereisten voor keuringsinstellingen kansspelen op afstand

In de Wet kansspelen op afstand is bepaald dat het spelsysteem van een kansspelaanbieder gekeurd moet zijn door een aangewezen geaccrediteerde keuringsinstelling. De keuringsinstelling moet geaccrediteerd zijn door een nationale accreditatie-instantie uit de EU/EER en een aanwijzing hebben verkregen van de Minister voor Rechtsbescherming.

Om ervoor te zorgen dat er bij inwerkingtreding van de Wet kansspelen op afstand voldoende keuringscapaciteit is, zal de Kansspelautoriteit de mogelijkheid krijgen om aanbieders tijdelijk en onder strikte voorwaarden een ontheffing te verlenen voor de wettelijke verplichting dat het spelsysteem gekeurd moet zijn door een aangewezen geaccrediteerde keuringsinstelling. In dat geval wordt de aanbieder toegestaan om zijn spelsysteem gekeurd te laten hebben door een keuringsinstelling die niet door de Minister is aangewezen maar wel aan specifieke eisen voldoet.

Het spelsysteem van een kansspelaanbieder die een vergunning aanvraagt moet gekeurd worden  door een keuringsinstelling die geaccrediteerd en aangewezen is voor het keuren van (onderdelen van) het spelsysteem. Bij inwerkingtreding van de Wet kansspelen op afstand zullen er naar verwachting onvoldoende keuringsinstellingen op basis van hun accreditaties aangewezen kunnen worden voor het keuren van de eisen in het keuringsschema van de Kansspelautoriteit. Dit betreft met name de eisen die specifiek zijn voor de organisatie van kansspelen op afstand in Nederland. Met het oog op het realiseren van voldoende keuringscapaciteit bij inwerkingtreding van de wet zal de Kansspelautoriteit in dat verband ontheffing mogen verlenen met betrekking tot de eis om het spelsysteem te laten keuren door een aangewezen, specifiek voor het keuringsschema van de Kansspelautoriteit en tevens binnen de EU/EER geaccrediteerde keuringsinstelling. Op basis van de ontheffing zal de kansspelaanbieder zijn spelsysteem uitsluitend mogen laten keuren door een keuringsinstelling die voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • de keuringsinstelling dient te voldoen aan de vereisten zoals genoemd in artikel 4.46 tot en met 4.49 van het ontwerpbesluit Kansspelen op afstand;
  • de keuringsinstelling is overeenkomstig artikel 3.29, eerste lid, van de Regeling kansspelen op afstand (momenteel in ontwerp) geaccrediteerd tegen een of meerdere in dat artikel bedoelde accreditatienormen voor het verrichten van keuringen ten aanzien van de organisatie van kansspelen op afstand in ten minste twee lidstaten van de Europese Unie/Europese Economische Ruimte;
  • de keuringsresultaten en de keuringsrapporten van de keuringsinstelling worden geaccepteerd door de daartoe bevoegde autoriteiten in die lidstaten;
  • de keuringsinstelling heeft ten minste drie jaar ervaring met het onder accreditatie verrichten van keuringen in die lidstaten;
  • de keuringsinstelling is geaccrediteerd door een instelling die volwaardig lid (‘full member’) is van de International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) of het International Accreditation Forum (IAF).

De Kansspelautoriteit kan de ontheffing slechts gedurende een beperkte periode geven. Uiterlijk twee jaar na de inwerkingtreding van de Wet kansspelen op afstand moeten de spelsystemen van vergunninghouders alsnog gekeurd zijn door aangewezen keuringsinstellingen. De Kansspelautoriteit zal kenbaar maken op welke wijze aangetoond dient te worden dat een keuringsorganisatie aan bovenstaande eisen voldoet.

Aanwijzing gedurende deze overgangssituatie niet noodzakelijk

Het keuringsschema van de Kansspelautoriteit bevat voor een deel Nederlandse normen die overeenkomen met normen die in Denemarken worden gesteld. Voor dat deel kunnen keuringsinstellingen reeds geaccrediteerd zijn. De Wet kansspelen op afstand biedt keuringsorganisaties na inwerkingtreding van de wet de mogelijkheid tot aanvragen van een aanwijzing door de minister. Omdat deze aanwijzing vooralsnog enkel betrekking heeft op een deel van de normen uit het keuringsschema en de Kansspelautoriteit een ontheffing kan verlenen aan de aanbieder, is een aanwijzing niet noodzakelijk. Voor keuringsinstellingen die desondanks een aanwijzing wensen zal deze procedure via deze website kenbaar worden gemaakt.