Subsidieaanvragen voor zonnepanelen in trek tijdens eerste openstellingsronde SDE++

Tussen 24 november en 17 december was het voor het eerst mogelijk om een subsidieaanvraag in te dienen voor de verbrede Stimuleringsregeling Duurzame Energie en Klimaattransitie (SDE++). Deze eerste openstellingsronde heeft 4.112 subsidieaanvragen opgeleverd voor projecten die bijdragen aan het terugdringen van CO2 in Nederland. Opvallend is het aantal subsidieaanvragen voor zonnepanelen, die met een budgetclaim van € 2,4 miljard een groot deel van de aanvragen uitmaken.

Overzicht ingediende aanvragen

Deze eerste resultaten van de SDE++ 2020 wijzen op een goed verloop van de eerste openstellingsronde. Uit de aanvragen blijkt dat de interesse in zowel bestaande als nieuwe technieken groot is en dat nieuwe aanvragers de SDE++ hebben weten te vinden. Tijdens de eerste openstelling van de SDE++ is in totaal voor €6,4 miljard subsidie aangevraagd; meer dan het beschikbare budget van €5 miljard.

De aanvragen voor nieuwe technieken in de SDE++ laten de gewenste verbreding duidelijk zien. De meeste aanvragen zijn ingediend voor de productie van duurzame energie. Binnen deze categorie valt het aantal aanvragen voor zon-pv-installaties (zonnepanelen) op met een totaal van 3.989. Na zon-pv is het meeste budget aangevraagd voor het afvangen- en opslaan van CO2 (CCS); goed voor een reductie van maximaal 2,5 Mton CO2 per jaar. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) beoordeelt de ingediende aanvragen de komende tijd op volledigheid en technische en financiële haalbaarheid.

Overzicht aanvragen SDE++ 2020
Categorie Aantal aanvragen aangevraagd budget (€ mln) aangevraagd vermogen (MW)1 subsidiabele jaarproductie (PJ/jr)2
Zon-PV 3.989 2.360 4.195 14,3
CO2-afvang en -opslag 7 2.135 329 2,5
Elektrische boiler 27 618 563 3,9
Geothermie 6 355 125 2,2
Warmtepomp 38 240 192 3,5
Biomassa gas 8 215 55 1,5
Biomassa warmte en WKK 5 139 50 1,3
Restwarmte 5 137 88 1,8
Windenergie 16 100 107 1,1
Aquathermie 4 96 68 1,1
Waterstofproductie 1 2 2 0,02
Zonthermie 6 1 2 0,0
Totaal 4.112 6.397

1. Let op: het aangevraagd vermogen voor de categorie CO₂-afvang en -opslag verwijst naar CO₂-reducerend vermogen en is uitgedrukt in tCO₂/uur

2. Let op: de subsidiabele jaarproductie voor de categorie CO₂-afvang en -opslag verwijst naar jaarlijkse CO₂-reductie en is uitgedrukt in MtCO₂/jaar

Over de SDE++

Met de SDE++ wordt beoogd op kosteneffectieve wijze CO2 te reduceren in Nederland. Diverse duurzame technieken concurreren met elkaar om subsidie, waarbij de meest kosteneffectieve projecten als eerste in aanmerking komen voor subsidie.

In 2020 is de SDE+-regeling verbreed om naast hernieuwbare energie, ook andere CO2-reducerende technieken te stimuleren. Hierdoor komen verschillende nieuwe technieken voor subsidie in aanmerking, zoals warmtepompen, elektrische boilers, benutting van restwarmte, waterstofproductie door middel van elektrolyse en CO₂-afvang en -opslag (CCS).

Binnen de SDE++ gelden voor enkele specifieke technieken grenzen om te voorkomen dat al het geld naar één sector gaat of de energietransitie afhankelijk wordt van één specifieke techniek. Dit geldt voor CO₂-afvang en -opslag, zonne- en windenergie op land en de uitgaven aan CO₂-reducerende technieken in de industrie.

Kijk voor meer informatie over de SDE++ en de voorwaarden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.