Kabinet schetst aanpak verbeteren publieke dienstverlening

Meer maatwerk, uitvoerbare wet- en regelgeving en betere samenwerking tussen (Rijks)overheid, uitvoeringsinstanties en de politiek. De overheid gaat de komende jaren werk maken van betere dienstverlening aan burgers en ondernemers. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer in reactie op de rapporten ‘Werk aan Uitvoering’. Hiermee wil het kabinet, samen met publieke dienstverleners, het overheidshandelen fundamenteel verbeteren.

Het kabinet schetst op hoofdlijnen de benodigde aanpak voor de komende jaren. Deze bestaat onder meer uit het mogelijk maken van meer maatwerk, door meer vrijheid te geven aan professionals in de uitvoering.  Om te voorkomen dat beleid in praktijk niet werkt zoals bedoeld, wil het kabinet dat uitvoerende instanties eerder betrokken worden bij nieuwe wet- en regelgeving. Daarnaast zet het kabinet in op ambtelijk vakmanschap, kennisontwikkeling en passende digitale oplossingen.

Het kabinet is in juni 2019 gestart met het traject ‘Werk aan Uitvoering’ om het overheidshandelen te analyseren en handelingsperspectieven voor verbetering te bieden. Dit heeft twee rapporten opgeleverd. Een onderzoek naar de problemen bij grote uitvoeringsorganisaties (februari 2020) en het vervolg hierop met daarin aanbevelingen voor verbeteringen op diverse thema’s (juli 2020). Op basis daarvan werken overheidsorganisaties samen om de publieke dienstverlening te verbeteren.

Het traject 'Werk aan Uitvoering’ sluit aan op de eerder verschenen kabinetsreactie op het rapport ‘Ongekend onrecht’ van Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag en het rapport ‘Klem tussen balie en beleid’ van de Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties (TCU). De inzichten uit Werk aan Uitvoering worden in de komende periode verwerkt in een overheidsbrede werkagenda. Deze werkagenda – inclusief uitvoeringstoets en overzicht van de financiële consequenties – biedt de formerende partijen na de verkiezingen keuzes omtrent de uitvoering. De reflectie en invulling van een aantal aanbevelingen uit het TCU-rapport, zoals het versterken van de samenwerking, de rolverdeling en de verhoudingen tussen Kamer, kabinet en uitvoeringsorganisaties, zal worden overgelaten aan een nieuwe Kamer en een volgend kabinet.

De ambitie om de publieke dienstverlening van de overheid te verbeteren is niet van vandaag op morgen gerealiseerd. Het vraagt om veel verschillende acties en aanzienlijke investeringen over meerdere jaren. Het kabinet zet in op duurzame verbetering van het overheidshandelen in de volle breedte. Zo bouwen we het vertrouwen in de Nederlandse overheid verder op.