Meer mogelijkheden NCSC en DTC om dreigings- en incidentinformatie te delen

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) en het Digital Trust Center (DTC) werken aan een digitaal veilig Nederland. Als het NCSC dreigings- en incidentinformatie heeft over de netwerk- en informatiesystemen van vitale aanbieders en onderdelen van de Rijksoverheid, kunnen zij hen hierover informeren en adviseren over het nemen van maatregelen. Het DTC biedt het niet-vitale bedrijfsleven (doelgroep van 1,8 miljoen bedrijven) informatie en advies over cybersecurity en stimuleert samenwerking tussen bedrijven. Momenteel is er niet altijd een wettelijke grondslag voor het NCSC en DTC om dreigings- en incidentinformatie te verstrekken aan organisaties. Die organisaties weten daarom niet dat hun systemen kwetsbaar zijn, terwijl het NCSC of DTC daarover wel informatie heeft. Daarom gaan vandaag wetsvoorstellen van minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en staatssecretaris Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) in internetconsultatie die zorgen voor een grondslag om meer informatie te verstrekken.

Aanpassing Wbni

De Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni) regelt de wettelijke taken van het NCSC op het terrein van cybersecurity. Primair heeft het NCSC tot taak om vitale aanbieders en organisaties binnen de rijksoverheid te informeren en adviseren over digitale dreigingen en incidenten.  Hierdoor beschikt het NCSC regelmatig ook over informatie over digitale dreigingen of incidenten die relevant is voor andere organisaties. Het gaat dan bijvoorbeeld om distributeurs van voedselwaren, politieke partijen of containeroverslagbedrijven. Die informatie kan momenteel echter niet altijd worden verstrekt aan die andere aanbieders of hun schakelorganisaties.

Daarom stelt minister Grapperhaus (JenV) voor om de Wbni aan te passen. Hierdoor krijgt het NCSC de grondslag om in ruimere zin dreigings- en incidentinformatie te delen met zogeheten OKTT’s (organisaties die objectief kenbaar tot taak hebben om organisaties of het publiek te informeren over dreigingen en incidenten), die als schakelorganisaties van andere aanbieders fungeren. Deze schakelorganisaties kunnen daarmee vervolgens organisaties in hun achterban van die informatie en advies daarover voorzien. Daarnaast creëert het wetsvoorstel een grondslag voor het NCSC om in bijzondere gevallen dreigings- of incidentinformatie met andere aanbieders zelf te delen. Van een bijzonder geval is sprake als er geen schakelorganisatie (zoals een OKTT of computercrisisteam) is die de aanbieder van de informatie kan voorzien én de informatie over een dreiging of incident gaat met (potentiële) aanzienlijke gevolgen voor de continuïteit van de dienstverlening van de aanbieder.

Wetsvoorstel bevordering digitale weerbaarheid bedrijven

Naast de voorgestelde aanpassing van de Wbni wordt vanaf vandaag ook het wetsvoorstel bevordering digitale weerbaarheid bedrijven van staatssecretaris Keijzer (EZK) geconsulteerd. Dit wetsvoorstel legt de taken en bevoegdheden vast van het ministerie van EZK ten behoeve van de digitale weerbaarheid van ondernemend Nederland in een nieuwe wet en in de Wbni.

Het gaat hierbij om het informeren en adviseren van het niet-vitale bedrijfsleven over kwetsbaarheden, dreigingen en incidenten. Een tweede taak is het stimuleren van de ontwikkeling van samenwerkingsverbanden tussen bedrijven op het gebied van digitale weerbaarheid. In de praktijk zal het Digital Trust Center (DTC) hieraan uitvoering geven. Dit wetsvoorstel zorgt voor de grondslag voor het DTC om ook specifieke vertrouwelijke informatie over cyberdreigingen te mogen delen met individuele bedrijven in Nederland.