Onbedoeld minder uitkering Wajongers wordt hersteld

De vereenvoudiging van de Wajong heeft onbedoeld geleid tot financiële achteruitgang bij enkele Wajongers en per ongeluk tot hogere uitkeringen bij anderen. Minister Koolmees laat weten dit samen met het UWV te herstellen.

Per 1 januari 2021 zijn de regels voor de Wajong vereenvoudigd met als doel dat Wajongers nog beter mee kunnen doen in de maatschappij. Om ervoor te zorgen dat Wajongers er financieel niet op achteruitgingen door wijzigingen, is het zogenoemde garantiebedrag ingesteld. Dat is een bedrag dat de Wajonger krijgt als de uitkering volgens de nieuwe regels lager is dan waar hij volgens de oude regels recht op had. Bij enkele Wajongers valt het garantiebedrag onvoorzien lager uit.

Uit de analyse die Sociale Zaken en Werkgelegenheid samen met het UWV heeft uitgevoerd blijken verschillende redenen de oorzaak te kunnen zijn van achteruitgang. In totaal hebben 8.600 van de 244.000 Wajongers een lager bedrag gekregen. Bij een deel is dit te verklaren door bijvoorbeeld herbeoordeling, waarna arbeidsvermogen is geconstateerd. Voor 400 Wajongers komt dit door de wijziging van de wet en was dit dus niet correct. De minister heeft het UWV gevraagd herberekeningen te maken voor de 400 Wajongers en het bedrag voor hen te herstellen. UWV begint in juli met het uitvoeren van deze herstelactie en rondt dit in het najaar van dit jaar af.

Ook te hoge uitkeringen uitgekeerd

Door dezelfde vereenvoudiging geldt sinds januari dit jaar ook een nieuwe inkomensregeling. Voor Wajongers die werken met loondispensatie – minder loon door werkgever voor uitvoeren functie, aanvulling via Wajong-uitkering – is er een zogenoemde compensatiefactor geïntroduceerd: minder inkomsten worden verrekend met de uitkering. De compensatiefactor blijkt in de praktijk niet alleen op het loon via loondispensatie te worden toegepast, maar bijvoorbeeld ook op ander inkomen van de Wajonger uit bijvoorbeeld WW of een WIA-uitkering.

Door alle inkomens op een hoop te vegen, resulteert dit in een hogere uitkering dan de bedoeling is. Bij zo’n 300 Wajongers met inkomsten uit meerdere bronnen was dit het geval. Omdat dit een onduidelijkheid in de wet is, heeft de minister aangegeven het te veel gekregen bedrag niet terug te vorderen. Wel wordt de wet hierop aangepast per januari 2022, zodat dit in de toekomst weer wordt rechtgetrokken en iedereen de correcte uitkering krijgt. UWV begeleidt de Wajongers die door deze correctie mogelijk terugval in inkomen ervaren - aangezien zij in 2021 onterecht meer ontvingen - en wijst Wajongers op effecten die kunnen optreden bij inkomensafhankelijke regelingen, zoals het mogelijk moeten terugbetalen van toeslagen.