Gepubliceerd: 'Naar een hoger taalniveau voor inburgeraars’

Vandaag is het rapport over de zes pilots ‘B1-route: van A2 naar B1’ van het Pilotprogramma Veranderopgave Inburgering gepubliceerd. Dat is de laatste in de reeks met zes verschillende pilotthema’s.

Gemeenten staan voor veel keuzes bij de implementatie van de Wet inburgering 2021. Het ministerie van SZW ondersteunt gemeenten bij de voorbereiding op de nieuwe wet door het organiseren van een pilotprogramma. Daarin ontdekken 97 gemeenten in 39 pilots werkzame elementen en bouwstenen binnen de verschillende onderdelen van de nieuwe inburgeringswet.

Pilot ‘B1-route: van A2 naar B1’

In de nieuwe inburgeringswet wordt de ambitie voor het te behalen taalniveau verhoogd van A2 naar B1. Binnen het pilotthema ‘B1 route: van A2 naar B1’ hebben gemeenten met zes verschillende aanpakken ervaring opgedaan om inburgeraars, die al taalniveau A2 hadden, te begeleiden naar niveau B1 en tegelijkertijd de taallessen te combineren met participatieactiviteiten.

De zes hoofdaanvragers Almelo, Delft, Kampen, Oss, ’s-Hertogenbosch en Sittard-Geleen zijn gedurende 1,5 jaar gevolgd door onderzoeksbureau Sardes. Deze pilotgemeenten hebben trajecten samengesteld waarin taallessen worden gecombineerd met (vrijwilligers)werk en participatieactiviteiten om te onderzoeken welke elementen daarin werken voor de B1-route. Dit is een van de drie leerroutes van het nieuwe inburgeringsstelsel, die bedoeld is voor inburgeringsplichtigen van wie wordt verwacht dat zij binnen de termijn van drie jaar taalniveau B1 kunnen halen. Voor het combineren van taal leren en werken kozen de pilots verschillende momenten; de een startte met werk, de ander met leren. Over wat het beste is, waren de opvattingen verdeeld. Dit heeft inzichten opgeleverd waarmee gemeenten in de toekomst rekening kunnen houden.
Lees het volledige rapport over de pilots ‘B1-route: van A2 naar B1’ op de website Divosa.nl.

Alle pilots zijn nu afgerond. Eerder dit jaar zijn de eindrapporten over de ‘Brede intake en PIP, ‘Duale trajecten’, ‘Vrouwelijke nareizigers en gezinsmigranten’, ‘Ontzorgen’ en de ‘Zelfredzaamheidsroute’ (Z-Route) beschikbaar gesteld. In het najaar van 2021 wordt een overkoepelend onderzoek gepubliceerd. Lees meer over het Pilotprogramma VOI op de website Divosa.nl.