Wetvoorstel Nationaal Groeifonds naar Tweede Kamer

Minister Blok van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en minister Hoekstra van Financiën hebben het wetsvoorstel Nationaal Groeifonds aan de Tweede Kamer verzonden. Met deze wet wordt het doel en de werking van het fonds beter verankerd. Daarnaast worden de criteria voor een bijdrage uit het Nationaal Groeifonds vastgelegd. Ook regelt deze wet dat het parlement jaarlijks een meerjarenprogramma ontvangt.

De wet volgt de uitgangspunten voor het Nationaal Groeifonds, die in het afgelopen jaar door het kabinet zijn geformuleerd en met het parlement zijn besproken.

Doel: versterken economische groei

Het Nationaal Groeifonds heeft op grond van het wetsvoorstel als doel om het duurzaam verdienvermogen te vergroten door te investeren op drie terreinen: (1) kennisontwikkeling , (2) onderzoek, ontwikkeling en innovatie en (3) infrastructuur. Met duurzaam verdienvermogen wordt bedoeld het versterken van onze economische groei met oog voor het milieu, sociale aspecten en de generaties na ons.

Heldere afwegingscriteria

Aan de hand van in het wetsvoorstel vastgelegde criteria wordt beoordeeld of ingediende voorstellen in aanmerking komen voor een bijdrage uit het fonds. Een voorbeeld van een criterium is dat een bijdrage uit het Nationaal Groeifonds aanvullend moet zijn aan private of publieke investeringen. En bijvoorbeeld niet vallen binnen een bestaande regeling van de overheid. Daarnaast moet een project ook leiden tot een positief saldo van maatschappelijke baten en lasten.

Meerjarenprogramma

In het wetsvoorstel is opgenomen dat de ministers van EZK en van Financiën jaarlijks een fondsbegroting voor het Nationaal Groeifonds zullen indienen bij de Kamer ter goedkeuring. Het wetsvoorstel regelt ook dat er een meerjarenprogramma aan het parlement wordt verzonden, zodat het parlement voldoende inzicht krijgt in de besteding van de middelen uit het groeifonds.  

1e ronde voortgang

Het Nationaal Groeifonds is in 2020 gestart nadat het parlement hiervoor groen licht gaf. In totaal is er voor vijf jaar 20 miljard euro ter beschikking om te investeren in projecten die bijdragen aan structurele economische groei. Afgelopen voorjaar maakten de ministers van EZK en Financiën bekend dat zij 646 miljoen euro investeren en 3,5 miljard euro reserveren voor tien projecten. Sindsdien besloot het kabinet het voorwaardelijk toegekende budget vanuit het Nationaal Groeifonds voor de projecten Health-RI, Groenvermogen en het Nationaal Onderwijslab om te zetten in een onvoorwaardelijke toekenning.

Op 1 november is de tweede selectieronde van start gegaan. Samen met kennisinstellingen, bedrijven en medeoverheden hebben ministeries in totaal 37 voorstellen ingediend voor een procedurele toets in de Toegangspoort van het Nationaal Groeifonds. 

Voor meer informatie kunt u hier de Kamerbrief vinden.