Wijziging wet Markt en Overheid beschermt ondernemers tegen oneerlijke concurrentie

Gemeenten verhuren en exploiteren sportcomplexen soms zelf of bieden tegen betaling ligplaatsen aan in een jachthaven. Overheden mogen dit soort diensten of producten vanwege het algemeen belang onder andere aanbieden onder de kostprijs. Door een wijziging in de wet Markt en Overheid moeten zij zo’n keuze beter gaan motiveren en krijgen ondernemers hierbij meer inspraak. De ministerraad heeft er op voorstel van minister Blok van Economische Zaken en Klimaat mee ingestemd het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer in te dienen.

Minister Blok: “De wet Markt en Overheid stelt diverse gedragsregels voor overheden. Die zorgen dat bedrijven niet oneerlijk worden beconcurreerd door een overheid die ook economische activiteiten uitvoert. Natuurlijk kan het soms noodzakelijk zijn dat overheden, zoals gemeenten of provincies, vanwege het algemeen belang een uitzondering maken op de gedragsregels. Maar nog te vaak wordt een ondernemer in deze overweging onvoldoende meegenomen. Deze wetswijziging zorgt ervoor dat overheden eerder en beter ondernemers moeten betrekken in de besluitvorming.”

Transparantie bij motivering en ondernemer krijgt meer inspraak

Uit de evaluatie van de wet is gebleken dat overheden regelmatig, en soms zonder goede onderbouwing, gebruikmaken van de wettelijke mogelijkheid om economische activiteiten in het algemeen belang bijvoorbeeld onder de kostprijs aan te bieden. Ook is naar voren gekomen dat ondernemers te laat of helemaal niet werden betrokken bij deze besluitvorming.

Door de gewijzigde wet Markt en Overheid moeten overheden uniform en daarmee transparanter gaan motiveren waarom ze een activiteit zonder de gedragsregels willen aanbieden. Ze moeten bijvoorbeeld de gevolgen voor bedrijven zichtbaar maken. Ondernemers krijgen daarnaast meer inspraak vooraf, omdat een openbaar aangekondigde consultatie verplicht wordt. Ook wordt een evaluatiebepaling toegevoegd aan de wet zodat verleende uitzonderingen achteraf kunnen worden heroverwogen. Evaluaties leiden tot een besluit waar tegen bezwaar en beroep mogelijk is.

Met dit wetsvoorstel, dat de Tweede en Eerste Kamer nu gaan behandelen, vervalt ook het tijdelijke karakter van de huidige wet.