Overkoepelend onderzoek pilotprogramma Veranderopgave Inburgering gepubliceerd

De combinatie van leren in de klas en doen in de praktijk is essentieel voor een goed inburgeringstraject. Ook is intensieve, persoonlijke begeleiding van inburgeraars gewenst. Dit zijn enkele conclusies van het overkoepelend onderzoek naar het pilotprogramma Veranderopgave Inburgering.

Op 1 januari 2022 gaat de nieuwe Wet inburgering in. Als voorbereiding daarop zijn verschillende pilots uitgevoerd om te kijken hoe verschillende werkwijzen in de geest van deze nieuwe inburgeringswet uitpakken in de praktijk. 97 gemeenten hebben deelgenomen aan 39 pilots. Behalve de nieuwe aanpakken hadden gemeenten ook de mogelijkheid om cofinanciering aan te vragen voor evaluatieonderzoek naar een bestaande werkwijze. 10 bestaande werkwijzen zijn hiervoor geselecteerd.

Succesfactoren voor inburgering
Vandaag is het overkoepelend onderzoek gepubliceerd, waarin alle bevindingen van zowel de zes evaluatieonderzoeken naar de pilots als de tien onderzoeken naar de bestaande werkwijzen zijn gebundeld. De onderzoekers hebben gezocht naar overkoepelende factoren, die bij verschillende aanpakken te zien zijn en kunnen bijdragen aan een succesvol inburgeringstraject.

Een van die overkoepelende factoren is persoonlijke begeleiding. De begeleidingsbehoefte van de meeste deelnemers blijkt groot. En is rond verschillende aandachtsgebieden nodig, zoals bij het regelen van basisvoorzieningen maar ook bij het zoeken naar werk of hulp bij financiën. Uit het onderzoek blijkt dat deelnemers de persoonlijke begeleiding waarderen en een voorkeur hebben voor een vast aanspreekpunt.

Andere overkoepelende factoren die aan bod komen in het rapport zijn de verweving van theorie en praktijk, duale trajecten, maatwerk en randvoorwaarden. Het rapport geeft gemeenten handvatten, tips, adviezen en inzichten in de leermomenten die de gemeenten hebben gehad. Bijvoorbeeld rond de start van het inburgeringstraject bij de brede intake en het financieel ontzorgen.

Alle onderzoeken gepubliceerd
Het pilotprogramma Veranderopgave Inburgering is met de publicatie van het laatste rapport, het overkoepelend onderzoek, afgerond. Alle eindrapporten over de 6 pilotthema’s (waar de 39 pilots thematisch zijn ingedeeld) en 10 evaluaties van bestaande werkwijzen zijn eerder in 2021 gepubliceerd.

Bekijk: