Kabinet maakt werk van gedwongen coronatest bij vreemdelingen met een vertrekplicht

Het kabinet wil het afnemen van een coronatest onder dwang mogelijk maken voor vreemdelingen die moeten vertrekken uit Nederland. Hiervoor wordt in de Vreemdelingenwet 2000 een wettelijke grondslag gecreëerd. Dit moet ervoor gaan zorgen dat in het uiterste geval een gedwongen test afgenomen mag worden als een vreemdeling die de plicht heeft om Nederland te verlaten, weigert zich vrijwillig te laten testen of de testuitslag te delen. 

Terugkeerbeleid onder druk

 Bestemmingslanden hanteren als gevolg van COVID-19 op dit moment inreisvoorwaarden. Het weigeren van een coronatest door vreemdelingen zorgt nu in verreweg de meeste gevallen dat hun vertrek niet kan worden afgedwongen.

“Vertrek uit Nederland van degenen die geen recht hebben op bescherming, is cruciaal voor een goed werkend asielstelsel. Daarom is ook in het coalitieakkoord vastgelegd dat we frustratie van uitzetting tegengaan en terugkeer bevorderen. Deze maatregel past daarbij en is nodig om het terugkeerproces goed te laten functioneren. Op die manier houden we ons asielstelsel houdbaar en geloofwaardig.”

aldus staatssecretaris Van der Burg. 

Motie Valstar

Eerder diende Kamerlid Valstar een motie in die de regering verzocht om te verkennen of, en hoe, uitgeprocedeerde asielzoekers die uitzetting frustreren door het weigeren van een coronatest, alsnog uitgezet kunnen worden. 

De afgelopen maanden verkende het kabinet verschillende mogelijkheden om het terugkeerbeleid weer beter te laten functioneren met de geldende inreisvoorwaarden. Het gerechtvaardigd en proportioneel afdwingbaar maken van een test kwam daar als enige werkbare oplossing uit. 

Het wetsvoorstel om dit te regelen gaat zo snel mogelijk in consultatie.