Verhuurderheffing: wetsvoorstel dat afschaffing regelt open voor reactie

Vandaag is het wetsvoorstel over de afschaffing van de verhuurderheffing in internetconsultatie gegaan. De verhuurderheffing is een belasting op sociale huurwoningen. Sinds 2013 dragen alle verhuurders die meer dan 50 sociale huurwoningen bezitten deze belasting af over de waarde van hun woningbezit. 

Meer investeringsruimte voor verhuurders

De afgelopen jaren is de verhuurderheffing sterk gestegen als gevolg van de woningprijsstijging. Omdat de huurinkomsten van verhuurders zoals corporaties niet of nauwelijks zijn gekoppeld aan de woning(koop)prijzen werd de verhuurderheffing een steeds zwaardere last. Door afschaffing van de verhuurderheffing ontstaat meer investeringscapaciteit. Met woningcorporaties worden bindende prestatieafspraken gemaakt over wat er met de financiële ruimte gaat gebeuren. Het vrijgevallen geld wordt ingezet voor de bouw van flexwoningen, betaalbare huurwoningen, renovatie, verduurzaming en voor de leefbaarheid van wijken.

Huurprijsverhoging vrije sector minder beïnvloed door inflatie

Ook de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte wordt gewijzigd. De wettelijk vastgestelde maximering van de jaarlijkse huurverhoging voor vrije sectorwoningen wordt per 1 januari 2023 vervangen door een bij ministeriële regeling vast te stellen maximering. Dit is belangrijk omdat bij een hoge inflatie de maximale huurverhoging op een lager niveau vastgesteld kan worden dan het nu geldende ‘inflatie + 1 procentpunt’. Zo wordt excessieve huurstijging tegengegaan en blijven huurprijzen beter betaalbaar.

Reageren op het wetsvoorstel

Belanghebbenden kunnen op het wetsvoorstel afschaffen verhuurderheffing én wijzing van de maximering van de huurverhoging in de vrije sector reageren via internetconsultatie. De consultatie duurt van 11 april tot 9 mei 2022.