Acties en financiering opvang vluchtelingen uit Oekraïne

Nederland vangt op dit moment enkele tienduizenden vluchtelingen uit Oekraïne op. Een deel van hen wordt opgevangen door particulieren, een deel door gemeenten. Deze vluchtelingen hebben recht op onderwijs, zorg en opvang. Om hierin te voorzien maken gemeenten extra kosten. Het kabinet maakt financiële middelen vrij om gemeenten hiervoor te compenseren. Daarnaast neemt het kabinet andere maatregelen om de opvang van de vluchtelingen in goede banen te leiden.

Kosten opvang

De gemeenten in Nederland zijn verantwoordelijk voor de realisatie van noodopvangplekken voor ontheemden uit Oekraïne. De veiligheidsregio’s coördineren dit. Inmiddels zijn er bijna 50.000 noodopvangplaatsen gerealiseerd. Het kabinet heeft besloten om de kosten die gemeenten hierbij maken, bijvoorbeeld bij het verbouwen of openstellen van gebouwen, te vergoeden. Bij het realiseren van opvangplekken wordt rekening gehouden met wat er verder nodig is op de woningmarkt. Door onder het inzetten van flexwoningen, kunnen de woningen in de toekomst ook voor andere groepen worden gebruikt, bijvoorbeeld starters.

Commissie ‘versnelling tijdelijke huisvesting’

Om zo snel mogelijk huisvesting te organiseren worden ook gebouwen van het Rijksvastgoedbedrijf beschikbaar gesteld. Daarnaast is de commissie ‘versnelling tijdelijke huisvesting’ ingesteld. Deze commissie, en de bijbehorende uitvoeringsorganisatie, richt zich op het wegnemen van belemmeringen waar bijvoorbeeld woningbouwcorporaties en gemeenten tegenaan lopen. Een van deze knelpunten is het vinden van geschikte locaties. De commissie zorgt dat organisaties zoals woningbouwcorporaties niet elke keer zelf het wiel uitvinden, maar dat processen gestandaardiseerd en versneld worden. Ook richt deze commissie zich op het bij elkaar brengen en overzicht houden van vraag naar huisvesting en aanbod van locaties.

Naast de gemeentelijke opvang is veel opvang via particulieren tot stand gekomen. Om deze opvang goed en veilig te laten verlopen zijn er afspraken gemaakt met het Rode Kruis, Vluchtelingenwerk, TakeCareBNB en het Leger des Heils. Deze organisaties ontvangen vanuit het Rijk € 822.660 voor de kosten die zij voor de opstart- en eerste fase van het project hebben gemaakt.

Zorg

Ontheemden uit Oekraïne kunnen zonder kosten naar bijvoorbeeld de huisarts. Zorgaanbieders die medisch noodzakelijke zorg verlenen worden hiervoor gecompenseerd. Het Rijk financiert eveneens de bekostiging van tolken die worden ingezet bij het verlenen van zorg.

Vluchtelingen kunnen eveneens gebruikmaken van meer langdurige zorg, zoals zorg vanuit de Wmo of jeugdzorg. Deze zorg wordt geleverd vanuit gemeenten. Gemeenten worden hiervoor vanuit het Rijk gecompenseerd op basis van het aantal opgevangen vluchtelingen.

Naast de zorg aan ontheemden die al hier zijn, is Nederland in Europees verband klaar om medische evacuees op te vangen. De coördinatie en organisatie hiervan wordt aan Nederlandse zijde uitgevoerd door het LCPS, onderdeel van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ).