Edwin Velzel nieuwe externe adviseur Integraal Zorgakkoord

Edwin Velzel is per direct gestart als externe adviseur van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). In zijn rol begeleidt Velzel de veldpartijen bij de voorbereidingen ten behoeve van de totstandkoming van het Integraal Zorg Akkoord, en adviseert de minister daarop.

Het Integraal Zorgakkoord richt zich erop dat de curatieve zorg ook in de toekomst toegankelijk en houdbaar is en richt zich daarmee op de Zorgverzekeringswet (Zvw). Normaliter worden Hoofdlijnakkoorden gesloten (HLA’s ) waarin sectorale afspraken in de zorg worden gemaakt. Het Integraal Zorgakkoord beoogt afspraken in de gehele Zvw-keten te maken en is daarmee veelomvattender dan een HLA. Ook is er aandacht voor de ‘grensvlakken’ zoals preventie in de Zvw en afspraken met het sociaal domein, voor zover die direct samenhangt met de Zvw-zorg.

Velzel heeft grote verbinding met het zorgveld en brengt jarenlange bestuurservaring in het publieke domein mee.  Hij is onder meer bestuursvoorzitter van Univé VGZ geweest en momenteel Chief Executive Officer bij PGGM. Recent heeft Velzel ook de rol vervuld van onafhankelijk voorzitter van het expertteam COVID-zorg in ziekenhuizen inzake opschaling in relatie tot reguliere zorg. De aanstelling  van externe adviseur is voor de komende maanden. Het tot stand komen van een akkoord, maar bovenal de daadwerkelijke uitvoering ervan, zal de komende tijd veel van alle betrokken partijen vragen. Het streven is om deze zomer tot afspraken te komen.