Kopers en verkopers krijgen meer grip op het koopproces

Het kabinet wil dat kopers en verkopers meer grip krijgen op de aan- en verkoop van hun woning. Om het koopproces transparanter te maken werkt het kabinet aan een nieuwe wet ‘eerlijk koopproces’. Door transparantie in de koopketen juridisch vast te leggen, gaan voor alle partijen die betrokken zijn in het koopproces gelijke spelregels gelden. Zo moet er 1 standaard komen voor het gebruik van het biedlogboek en 1 onafhankelijk loket voor kopers en verkopers waar alle klachten behandeld worden. Dit sluit aan bij de stappen die partijen in de koopsector al zetten om het koopproces transparanter te maken.

Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: ‘het kopen of verkopen van je woning is een spannend proces waar veel bij komt kijken. Vaak gaat het proces snel en is het niet altijd duidelijk wat er precies gebeurt. Samen met de sector heb ik daarom in het voorjaar al het verbeterplan ‘vertrouwen in het koopproces’ ondertekend om kopers en verkopers meer grip te geven op het proces. Daar bouwen we nu op voort door aan de slag te gaan met de uitwerking van een nieuwe wet ‘eerlijk koopproces’. Zo gaan we onder andere kijken hoe we het biedproces kunnen aanpassen, zodat kopers een gelijke kans krijgen wanneer ze een bod op een woning willen doen.’

Verbeteringen in de sector

Dit voorjaar ondertekende de minister samen met NVM, VBO, Vastgoedpro en Vereniging Eigen Huis (VEH) het verbeterplan Vertrouwen in het koopproces. Daarin zegde de makelaarsorganisaties toe om per 1 juli 2022 hun gedragscodes op specifieke punten te verduidelijken. Ook voeren ze vrijwillig een biedlogboek in. De brancheorganisaties hebben aangegeven deze per 1 januari 2023 aan hun leden te verplichten. Uiterlijk 1 september 2022 komt er een onafhankelijk meldpunt vanuit de brancheorganisaties van makelaars. De minister heeft de brancheorganisaties verder gevraagd om te komen tot één standaard voor het biedlogboek en tuchtrecht in voorbereiding op de nieuwe wet. 
 

Wet ‘eerlijk koopproces’ 

Het doel van het wetsvoorstel is dat brancheorganisaties en makelaars onderling dezelfde maatstaf gaan hanteren voor een eerlijk koopproces. Daarom wordt er gekeken naar wettelijke certificering van het koopproces en het gebruik van het biedlogboek. Ook gaan de koopsector en de overheid samen kijken of het mogelijk is om ook gedragsregels voor makelaars wettelijk vast te leggen. Daar hoort duidelijkheid bij over wie kan optreden bij overtredingen of onheus gedrag. Zo krijgen makelaars duidelijkheid over welke regels voor iedereen gelden én krijgen kopers en verkopers meer grip op de aan- en verkoop van hun woning.
 

Gelijke kansen voor kopers

Om kopers gelijke kansen te geven, onderzoekt het kabinet daarnaast samen met de koopsector en Vereniging Eigen Huis of het mogelijk is om in de certificering van het biedproces eisen te stellen aan de informatie die vooraf beschikbaar wordt gesteld aan de bieders en verkoper. Zo zou bijvoorbeeld vooraf al informatie over de bouwkundige staat van de woning in een voor alle bieders toegankelijke 'kluis' geplaatst kunnen worden. Ook moet het mogelijk worden voor kandidaat-kopers zelf een document of (hypotheek)verklaring bij hun bod te kunnen voegen waarin staat aangeven dat zij de woning daadwerkelijk kunnen betalen. Daarmee halen we veel onzekerheid uit de start van het koopproces en voorkomen we veel problemen achteraf.