Zes projecten krijgen definitieve toekenning Nationaal Groeifonds

Half april zijn de voorstellen in de 2e ronde bekend gemaakt waarvoor geld van het Nationaal Groeifonds gereserveerd is door het kabinet. Een aantal voorstellen kreeg daarbij een voorwaardelijke toekenning. Dat betekent dat de toekenning pas definitief wordt als aan een aantal voorwaarden is voldaan. Inmiddels is hieraan door een aantal indienende departementen voldaan. Zij hebben dit voorgelegd aan de adviescommissie van het Nationaal Groeifonds. Dit geldt ook voor een project uit de 1e ronde. De adviescommissie heeft het kabinet geadviseerd dat aan de voorwaarden is voldaan en bij 6 projecten toekenningen omzetting mogelijk is van voorwaardelijk naar definitief. Het gaat dan om € 939,9 miljoen die moeten zorgen voor meer duurzame economische groei voor Nederland.

Welke projecten?

6 projecten krijgen een definitieve toekenning. Het gaat om 5 projecten die via de departementale route zijn ingediend in de tweede ronde en een uit de 1e ronde. De commissie heeft gekeken of de projecten die door de departementen voorgelegd de stappen hebben gezet om te voldoen aan de voorwaarden. In het advies aan het kabinet is de volgende onderbouwing aangegeven voor de omzetting van voorwaardelijk naar definitief:

  • Project NXTGEN HIGH TECH: het project heeft aan de voorwaarden voldaan om een budgetreductie en sterkere funnelsturing gedurende looptijd door te voeren, passende governance structuur uit te werken, openheid naar nieuwkomers te verbeteren, en ‘blended finance’ kansen in kaart te brengen. Dit betekent dat de voorwaardelijke toekenning van € 450 miljoen kan worden omgezet in een definitieve toekenning.
  • Project Circulaire Plastics: project heeft aan de voorwaarden voldaan om een budgetreductie door te voeren, passende governance structuur uit te werken, internationale samenwerkingen te concretiseren en ‘blended finance’ kansen in kaart te brengen. Omdat enkele projectonderdelen mogelijk kansrijk zijn voor marktfinanciering via Invest-NL, en dit tot budgetreducties kan leiden in latere fases, wordt alleen de 1e fase omgezet. Dit betekent dat een voorwaardelijke toekenning van €124 miljoen kan worden omgezet in een definitieve toekenning. Fase 2 en 3 blijven voorwaardelijk toegekend (€96 miljoen). 
  • Project Einstein Telescope: project heeft aan de voorwaarden voldaan om een verder uitgewerkte valorisatiestrategie en Nationale monitoring en evaluatie op te stellen. Dit betekent dat de voorwaardelijke toekenning van €42 miljoen kan worden omgezet in een definitieve toekenning. De reservering van €870 miljoen blijft staan in afwachting van de uitkomst van het bid dat komende jaren in Europa zal worden ingediend.
  • Project PharmaNL: de indieners hebben aan de voorwaarden voldaan om het consortium open te stellen voor andere clusters en de onderbouwing van de cofinanciering toe te lichten. Dit betekent dat de voorwaardelijke toekenning kan worden omgezet naar een toekenning van €78,8 miljoen.
  • Project NieuweWarmteNU!: project heeft aan de voorwaarde voldaan om het aantal warmtenetprojecten terug te brengen tot een selectie vanprojecten met de grootste leer- en vliegwieleffecten. Dit betekent dat de voorwaardelijke toekenning van €200 miljoen kan worden omgezet in een definitieve toekenning.
  • Project Leeroverzicht & Skills (onderdeel Infrastructuur Leven Lang Ontwikkelen): dit voorstel uit de eerste ronde heeft voldaan aan de voorwaarden om een gedetailleerd projectplan op te stellen, een plan voor de verkenning van de haalbaarheid uitbreiding digitaal scholingsoverzicht met andere opleidingsniveaus dan mbo en het private scholingsaanbod te ontwikkelen, per fase duidelijke evaluatiemomenten in te bouwen en jaarlijks te rapporteren over de voortgang en resultaten. Dit betekent dat de voorwaardelijke toekenning van €45 miljoen kan worden omgezet in een definitieve toekenning.

Rol adviescommissie

Alle projecten die geld ontvangen uit het Nationaal Groeifonds zijn zorgvuldig beoordeeld door een onafhankelijke commissie. Daarbij kijkt de commissie naar het effect op de langetermijngroei van de Nederlandse economie en weegt zij de maatschappelijke voor- en nadelen. Bij een positief advies van de commissie besluit het kabinet of de projecten direct geld ontvangen. Bij een reservering vraagt de commissie om een betere onderbouwing van het voorstel. Zodra ze deze ontvangen hebben brengt de commissie opnieuw advies uit aan het kabinet. Het kabinet besluit of een project het geld krijgt toegekend.